فایل ورد (word) ارتباط بين کيفيت افشاء و مديريت ريسک و سطح رقابت در بازار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين کيفيت افشاء و مديريت ريسک و سطح رقابت در بازار دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين کيفيت افشاء و مديريت ريسک و سطح رقابت در بازار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين کيفيت افشاء و مديريت ريسک و سطح رقابت در بازار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين کيفيت افشاء و مديريت ريسک و سطح رقابت در بازار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء و سطح رقابت در بازار و مدیریت ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 98 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سالهای 1389 تا 1393 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. مدیریت ریسک با معیارهای مدیریت ریسک کاهش فروش، مدیریت ریسک سیستماتیک، مدیریت ریسک عدم کارایی فرآیند تولید، مدیریت ریسک عدم کارایی کارکنان، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین کیفیت افشاء و مدیریت ریسک کاهش فروش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و بین کیفیت افشاء با مدیریت ریسک سیستماتیک، مدیریت ریسک عدم کارایی فرآیند تولید و مدیریت ریسک عدم کارایی کارکنان ارتباط وجود دارد. بین کیفیت افشاء و مدیریت ریسک گزارشگری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و بین کیفیت افشاء و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات ارتباط وجود ندارد. بین سطح رقابت در بازار با مدیریت ریسک کاهش فروش و مدیریت ریسک سیستماتیک ارتباط وجود ندارد. بین سطح رقابت در بازار و مدیریت ریسک عدم کارایی فرآیند تولید ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. بین سطح رقابت در بازار و مدیریت ریسک عدم کارایی کارکنان ارتباط وجود ندارد. بین سطح رقابت در بازار با مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی