فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر فناوری اطلاعات و خدمات اداری بر ساختارسازمانی دولت در دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی با استفادهاز روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیهکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد که تعداد آنان 099نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که079 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوریداده ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات وپرسشنامه محقق ساخته خدمات اداری استفاده شد. که برای تعیین پایاییآن ها از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار پایایی محاسبه شده برایپرسشنامه ساختار سازمانی 9/059 و برای فناوری اطلاعات 9/777 و برای خدمات اداری 9/888 بود. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. که نتایج آزمون آنها نشان دادکه: فناوری اطلاعات و خدمات اداری بر ساختار سازمانی و ابعاد آن (ابعادرسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاثیر معنی داری دارند.

لینک کمکی