فایل ورد (word) بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهادکشاورزي شهرستان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهادکشاورزي شهرستان کرمانشاه) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهادکشاورزي شهرستان کرمانشاه) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهادکشاورزي شهرستان کرمانشاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهادکشاورزي شهرستان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان انجام شده است. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی و از نوع پژوهش، توصیفی- پیمایشی و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش پژوهش همبستگی دو متغیره می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تا فروردین ماه سال 97 می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی صوری و روایی سازه، و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل های انجام شده با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته های مهم پژوهش حاکی از آن بود که بین جامعه پذیری سازمانی و میزان رفتارهای انحرافی کارکنان رابطه مثبت و معکوسی وجود دارد.

لینک کمکی