فایل ورد (word) بررسي عوامل رفتاري موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در سازمان گمرک بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل رفتاري موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در سازمان گمرک بوشهر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل رفتاري موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در سازمان گمرک بوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل رفتاري موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در سازمان گمرک بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل رفتاري موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در سازمان گمرک بوشهر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، درصدد بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در سازمان گمرک بوشهر می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی– پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران شاغل در سازمان گمرک بوشهر میباشند که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق حاضر نفر بودهاند که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به شیوه ای تصادفی تعداد نفر انتخاب گردیدند. فرضیه تحقیق بیانگر آن هستند که عوامل رفتاری بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی تاثیر معنی داری دارد. برای آزمون این فرضیه و فرضیه های ویژه مربوطه داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها از دو پرسشنامه استفاده گردید؛ یکی برای سنجش میزان موفقیت برنامه های توسعه سازمانی و دیگری برای سنجش عوامل رفتاری. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از نظر خبرگان (روایی صوری) استفاده شد و مورد تایید آن ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار محاسبه شده آن برای پرسشنامه موفقیت برنامه های توسعه سازمانی 0/837 برای پرسشنامه عوامل رفتار 0/877 می باشد که مقادیر بدست آمده نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه ها می باشد. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که عوامل رفتاری بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی تاثیر معنی داری دارند.

لینک کمکی