فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران با عملکردشغلي کارکنان منطقه آزاد ارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران با عملکردشغلي کارکنان منطقه آزاد ارس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران با عملکردشغلي کارکنان منطقه آزاد ارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران با عملکردشغلي کارکنان منطقه آزاد ارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران با عملکردشغلي کارکنان منطقه آزاد ارس :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربا هدف اصلی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس مستقر در استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا در بهار و تابستان سال 1396 صورت گرفته است. این پژوهش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از دو جامعه مدیران شامل 30 مدیر و جامعه کارکنان شامل 440 نفر از کارکنان قسمت اداری سازمان منطقه آزاد ارس میباشد. نمونه آماری جامعه فوق با توجه به حجم نمونه برای جامعه 30 نفره مدیران 28 نفر و برای جامعه کارکنان 205 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گروهی به دست آمده اند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های کلموگروف اسمیر نوف و همبستگی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان میدهدکه بین مهارتهای ارتباطی و مهارتهای کلامی، مهارتهای شنودی و مهارتهای بازخوردی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان منطقه آزاد ارس رابطه مثبت و معناداری وجوددارد.

لینک کمکی