فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت سازماني مورد مطالعه مديران مدارس غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت سازماني مورد مطالعه مديران مدارس غرب استان مازندران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت سازماني مورد مطالعه مديران مدارس غرب استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت سازماني مورد مطالعه مديران مدارس غرب استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت سازماني مورد مطالعه مديران مدارس غرب استان مازندران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توانمندسازی منابع انسانی در همه سازمان ها از دغدغه های مدیران آن سازمان بوده، که یکی از راه های توانمندسازی، فراهمآوردن زمینه لازم جهت ایجاد خلاقیت در ان ها می باشد که مدیران سازمان ها با روش های مختلف این مهم را انجام می دهند. علاوهبراین روش ها، ویژگی های مدیران نیز در این راستا تاثیر بسزایی داشته که از مهم ترین این ویژگی ها، هوش هیجانی مدیران بوده کهنقش بسیارمهمی در ایجاد خلاقیت کارکنان در سازمان و یا به عبارت دیگر خلاقیت سازمانی دارد .هدف تحقیق حاضر بررسی شناساییرابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت سازمانی مدیران مدارس غرب استان مازندران می باشد بر این اساس تحقیق حاضر داری یک فرضیهاصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران مدارسغرب استان مازندران که برابر با 250 نفر می باشد و تعداد نمونه آماری برابر با 146 است برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگیاستفاده شد و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار -آن و پرسشنامه استاندار تورنس خلاقیت سازمانی است و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شده است. داده های بدست آمده با استفاده در نهایت می توان گفت مولفه های هوش هیجانی (خودآگاهی، خود مدیریتی، خودانگیزگی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط ) با خلاقیت سازمانی رابطه وجود دارد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارایه شد.

لینک کمکی