فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل ورد (word) شناسايي و اولويت بندي موانع کارآفريني سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران است. روش پژوهشحاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و داده به روش میدانی گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران و کارشناسان اداره های ورزش و جوانان استان مازندران و خبرگان امر تشکیل دادند. تعداد افراد واجد شرایط از طریق اداره کل ورزش و جوانان 180 نفرمشخص گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 120 نفر تعیین شد. ابراز جمع آوری داده ها پرسشنامه اصلاح شده موانع کارآفرینی سازمانی است. این پرسشنامه دارای 3 مولفه داخلی، محیطی، برایندی است. پرسشنامه تحقیق حاضر دارای روایی است زیرا اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شده اند و بعبارتی توافق خبرگان امر در مورد آنها جلب شده است. پرسشنامه تحقیق حاضر دارای پایایی است زیرا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده آن 85 % بوده است. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و در آمار های استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده های حاصل از پرسشنامه پژوهش و آزمون های تی تک نمونه ای برای مناسب بودن مولفه ها و آزمون فریدمن برای رتبه بندی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل داخلی، محیطی و برآیندی، مانع کار آفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران است. از بین موانع فوق به ترتیب عوامل داخلی، دارای بالاترین رتبه و عوامل برایندی و عوامل محیطی در رتبه های بعدی قرار دارند.

لینک کمکی