فایل ورد (word) کارآفريني سازماني: اولويت بندي موانع داخلي (ساختاري – رفتاري) با تاکيد بر ديدگاه مديران (مطالعه موردي در اداره کل بنادروکشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کارآفريني سازماني: اولويت بندي موانع داخلي (ساختاري – رفتاري) با تاکيد بر ديدگاه مديران (مطالعه موردي در اداره کل بنادروکشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کارآفريني سازماني: اولويت بندي موانع داخلي (ساختاري – رفتاري) با تاکيد بر ديدگاه مديران (مطالعه موردي در اداره کل بنادروکشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کارآفريني سازماني: اولويت بندي موانع داخلي (ساختاري – رفتاري) با تاکيد بر ديدگاه مديران (مطالعه موردي در اداره کل بنادروکشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کارآفريني سازماني: اولويت بندي موانع داخلي (ساختاري – رفتاري) با تاکيد بر ديدگاه مديران (مطالعه موردي در اداره کل بنادروکشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش اولویت بندی موانع داخلی (ساختاری – رفتاری) کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مدیران می باشد. با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران، به تعداد 50 نفر می باشند. همچنین با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری استفاده نشده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد.ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 81 % محاسبه گردید که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی برخوردار است. برای اولویت بندی موانع داخلی (ساختاری – رفتاری) کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مدیران از آزمون فریدمن که توسط نرم افزار SPSS انجام گردید، استفاده شد. یافته ها نشان داد در اولویت بندی موانع داخلی (ساختاری- رفتاری) کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مدیران، پیچیدگی و تعداد اهداف اولین رتبه، سپس تصمیمات نادرست مدیران و همچنین عدم تفویض اختیار کافی هر دو رتبه دوم و عدم وجود رقابت شرکتهای ثانویه در تخلیه و بارگیری کالاها رتبه سوم و آخر را به دست آوردند. نتیجه گیری می شود که ابعاد موانع داخلی کارآفرینی سازمانی دارای اهمیت و اولویت متفاوتی می باشند.

لینک کمکی