فایل ورد (word) نقش سبک رهبري خدمتگزار مديران بر ميل به کارآفريني آنان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) نقش سبک رهبري خدمتگزار مديران بر ميل به کارآفريني آنان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش سبک رهبري خدمتگزار مديران بر ميل به کارآفريني آنان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش سبک رهبري خدمتگزار مديران بر ميل به کارآفريني آنان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش سبک رهبري خدمتگزار مديران بر ميل به کارآفريني آنان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان مازندران) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر میل به کارآفرینی آنان در شعب بانک صادرات استانمازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان و مدیران واحدهای مذکوربوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، شامل پرسش نامه سنجش سبک رهبری خدمتگزار پترسون ( 2003 ) با پایایی 0/891، پرسشنامه سنجش میل به کارآفرینی هاگس ( 2007 ) با پایایی 0/790 می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی ) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر میل به کارآفرینی آنان تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های سبکرهبری خدمتگزار (خدمت رسانی، تواضع، قابلیت اعتماد و مهرورزی) بر میل به کارآفرینی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی