فایل ورد (word) نقش سبک هاي تفکر و عزت نفس در پيش بيني خصيصه کارآفريني (مورد مطالعه: مديران دوره دوم متوسطه غرب استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش سبک هاي تفکر و عزت نفس در پيش بيني خصيصه کارآفريني (مورد مطالعه: مديران دوره دوم متوسطه غرب استان مازندران) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش سبک هاي تفکر و عزت نفس در پيش بيني خصيصه کارآفريني (مورد مطالعه: مديران دوره دوم متوسطه غرب استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش سبک هاي تفکر و عزت نفس در پيش بيني خصيصه کارآفريني (مورد مطالعه: مديران دوره دوم متوسطه غرب استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش سبک هاي تفکر و عزت نفس در پيش بيني خصيصه کارآفريني (مورد مطالعه: مديران دوره دوم متوسطه غرب استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تبیین خصیصه کارآفرینی براساس سبک های تفکر و عزت نفس مدیران دبیرستان های شرق استانمازندران می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه را مدیران دبیرستان های دولتی وغیردولتی شرق استان مازندران تشکیل داده اند. از میان آنها 200 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدهاند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه کارآفرینی استفان رابینز، پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و عزت نفسکوپر اسمیت بهره جسته شد. برای تجزیه و تحلیل داده از شاخص های آماری توصیفی نظیر (جدول توزیع فراوانی، میانه،میانگین،...) و شاخص های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک متغیره، رگرسیون چندمتغیره و آزمون t مستقل با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن هستند که بین مولفه های سبک تفکر و خصیصه کارآفرینی همبستگی معنی دار وجود دارد. بین مولفه های عزت نفس با خصی صه کارآفرینیهمبستگی معنی دار وجود ندارد. مولفه های عزت نفس از توان پیش بینی برای خصیصه کارآفرینی برخوردار نیستند. از میانمولفه های نه گانه سبک های تفکر به ترتیب سبک های برونگرا، قانونگذار، قضاوتگر، آزاداندیش و کلی نگر در سطحخطاپذیری (P<0/01) از توان پیش بینی برای خصیصه کارآفرینی برخوردارند. بین مولفه های سبک تفکر و عزت نفس مدیران رابطه وجود دارد (P<0/01). میزان رابطه خصیصه کارآفرینی و سبک های تفکر در بین زنان و مردان متفاوت است. (P<0/05). بین مولفه های سبک تفکر و مولفه های عزت نفس مدیران رابطه وجود دارد.

لینک کمکی