فایل ورد (word) نقش سرمايه اجتماعي بر تحول سازمان هاي کارفرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش سرمايه اجتماعي بر تحول سازمان هاي کارفرين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش سرمايه اجتماعي بر تحول سازمان هاي کارفرين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش سرمايه اجتماعي بر تحول سازمان هاي کارفرين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش سرمايه اجتماعي بر تحول سازمان هاي کارفرين :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین نقش سرمایه اجتماعی بر تحول سازمان های کارآفرین (مورد مطالعه: هتل های پارسیان استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه معتبر سرمایه اجتماعی ویلانووا و جوسا ( 2003 ) با پایایی 0/937 و همچنین پرسش نامه سنجش تحول سازمانی گاتر و دراکر ( 1996 ) با پایایی 0/879 می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار lisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف - اسمیرنف و آزمون رگرسیون) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که سرمایه اجتماعی مولفه های آن (اعتماد، شبکه ها، همکاری، روابط، ارزش ها، فهم متقابل و تعهد) بر تحول سازمانی کارکنان هتل های پارسیان استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد که هر دو متغیر سرمایه اجتماعی و تحول سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

لینک کمکی