فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین فایل ورد (word) نقش مديريت دانش بر خودکارآمدي کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش مدیریت دانش کنراد و نیومن (1999) با پایایی 0/901 و همچنین پرسش نامه خودکارآمدی باندورا ( 2005 ) با پایایی 0/868 می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار lisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون رگرسیون و آزمون رگرسیون گام به گام) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که مدیریت دانش بر خودکار آمدی کارکنان و مولفه های آن (خود ارزیابی و گزینش هدف شغلی) در شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های مدیریت دانش (خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش) بر خودکار آمدی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش از دارایی های فکری و دانش - محور می پردازد که به قضاوت فرد در مورد توانایی خود برای انجام اصل تکالیف در چارچوب شغلی و حرفه ای معین (همان خودکار آمدی) کمک شایانی می نماید.

لینک کمکی