فایل ورد (word) نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران کارآفرين بر عملکرد مالي سازمان (مورد مطالعه:شرکت کارآفريني توسعه منابع آب و نيرو تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران کارآفرين بر عملکرد مالي سازمان (مورد مطالعه:شرکت کارآفريني توسعه منابع آب و نيرو تهران) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران کارآفرين بر عملکرد مالي سازمان (مورد مطالعه:شرکت کارآفريني توسعه منابع آب و نيرو تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران کارآفرين بر عملکرد مالي سازمان (مورد مطالعه:شرکت کارآفريني توسعه منابع آب و نيرو تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش ويژگي هاي شخصيتي مديران کارآفرين بر عملکرد مالي سازمان (مورد مطالعه:شرکت کارآفريني توسعه منابع آب و نيرو تهران) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق نقش ویژگی های شخصیتی مدیران کارآفرین بر عملکرد مالی سازمان در شرکت توسعه منابع آب و نیرو استان تهران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت توسعه منابع آب و نیرو استان تهران بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه معتبر نیو ( 1985 ) و همچنین پرسش نامه عملکرد مالی عزیزی ( 1390 ) می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(شامل: آزمون کولموگروف - اسمیرنف و آزمون رگرسیون) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که ویژگی های شخصیتی مدیران و مولفه های آن (برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن و روان آزرده گویی) بر عملکرد مالی شرکت کارآفرینی توسعه منابع آب و نیرو تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی