فایل ورد (word) بررسي امنيت ساکنان در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: کوي عامري شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي امنيت ساکنان در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: کوي عامري شهر اهواز) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي امنيت ساکنان در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: کوي عامري شهر اهواز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي امنيت ساکنان در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: کوي عامري شهر اهواز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي امنيت ساکنان در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: کوي عامري شهر اهواز) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

وجود امنیت در محیط های شهری یکی از الزام های اساسی کیفیت زندگی محسوب می شود و به همین دلیل در فرایند برنامه ریزی شهری، کاهش جرم و جنایت در محیط های شهری به ویژه در بافت های فرسوده ازمهم ترین اهداف است. این مقاله با هدف بررسی احساس امنیت ساکنان محله عامری شهر اهواز به عنوان یک بافت فرسوده شهری انجام شده است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیو ه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش ، همه ساکنان محله عامری شهر اهواز هستند. با استفاد از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 % حجم نمونه 350 نفر برآورد و به صورت تصادفی انتخاب شدند . داده ها با کمک پرسش نامه پایا ( با آلفای کرونباخ 0.85 ) و روا جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون آماری رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها و نتایج : نتایج نشان داد که بین احساس امنیت و سه متغیر 1-وضعیت فیزیکی و وضعیت کالبدی محله ، 2-مشارکت و هماهنگی در برقراری امنیت و 3-میزان حضور نیروی انتظامی، رابطه معناداری وجود دارد. رتبه بندی متغیرها از نظر میزان تاثیر گذاری بر احساس امنیت نیز نشان داد که اختلاط مناسب کاربری ها، حریم سواره و پیاده، حذف فضاهای آسیب پذیر، خوانا و قابل فهم بودن فضا و مشارکت در حفظ و نگهداری فضاها از نظر ساکنان محله عامری تاثیر بیشتری بر احساس امنیت دارند.

لینک کمکی