فایل ورد (word) سنجش و رتبه بندي موانه پيشرفت در طرح هاي انبوه سازي مسکن با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره Topsis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنجش و رتبه بندي موانه پيشرفت در طرح هاي انبوه سازي مسکن با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره Topsis دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنجش و رتبه بندي موانه پيشرفت در طرح هاي انبوه سازي مسکن با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره Topsis  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنجش و رتبه بندي موانه پيشرفت در طرح هاي انبوه سازي مسکن با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره Topsis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنجش و رتبه بندي موانه پيشرفت در طرح هاي انبوه سازي مسکن با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره Topsis :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

انبوه سازی از جمله روش ها ، برنامه ها و سیاست هایی است که در فرایند ساخت و ساز واحد های مسکونی به زور کلی تولید مسکن از ارزش و جنبه های مثبت فرواوانی برخوردار است اما این مهم اگر بدون مطالعهجدی صورت گیرد می توان مشکلات زیادی از لحاظ کالبدی و اجتماعی بوجود آورد با افزایش روز افزون جمعیت شهر نشین ها به تدریج بناها به دلیل کمبود زمین ، منافع اقتصادی، تغییر در الگوهای سکونتی مردمساخت مسکن به شیوه های امروزی به عبارتی انبوه سازی سوق داده شده است (معتمدی 1381 ). در این مقاله هدف شناسایی مهم ترین موانع در پیشرفت طرح های انبوه سازی مسکن در استان یزد، طرح ریزی و انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بوده، و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بود. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه ذینفعان پروژه های ساختمانی استان یزد می باشد. نمونه تحقیق حاضر 65 نفر از ذینفعان به روش نمونه گیری لایه ای غیر نسبی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. پایایى پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/85 درصد مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموکروف- اسمیرنوف و ضریب چولگی و کشیدگی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است و روش هاى آمارى به کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار smartpls و SPSS بود. نتایج نشان دادند که چهارده مانع برای پیشرفت طرح های انبوه سازی مسکن در نظر گرفته شد. براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، موانع در پیشرفت طرحهای انبوه سازی مسکن رتبه بندی شده است.

لینک کمکی