فایل ورد (word) توزيع فضايي عيار عناصر Au – Ag در منطقه قزل اوزن خلخال با روش زمين آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) توزيع فضايي عيار عناصر Au – Ag در منطقه قزل اوزن خلخال با روش زمين آماري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) توزيع فضايي عيار عناصر Au – Ag در منطقه قزل اوزن خلخال با روش زمين آماري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) توزيع فضايي عيار عناصر Au – Ag در منطقه قزل اوزن خلخال با روش زمين آماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) توزيع فضايي عيار عناصر Au – Ag در منطقه قزل اوزن خلخال با روش زمين آماري :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی تغییرات فضایی عناصر طلا و نقره با استفاده از روشهای زمین آماری بوده است. این مطالعه در منطقه قزل اوزن خلخال، برای 95 نمونه لیتوژیوشیمایی انجام شده است. ابتدا دادههای سنسورد جایگزین شدند و سپس مقادیر خارج از ردیف دادهها با استفاده از نمودار باکس پلات و نمودار Q-Q-Plot شناسایی و با روش دورفل کاهش یافتند و در نهایت داده ها با تبدیل لگاریتمی و لگاریتمی سه متغیره نرمال و سپس تجزیه وتحلیل زمین آماری بر روی داده های نرمال انجام شد. مطالعات واریوگرافی نشان داد مدل کروی بهترین مدل برازش داده شده و دامنه وابستگی مکانی برای هر دو عنصر تقریبا 2500 متر است. در نهایت نقشههای تخمین و واریانس تخمین کریجینگ با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نقطه ای با مدل کروی در محیط نرمافزار GS+ تهیه شد. ارزیابی نتایج با محاسبه مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطا (MAE) نشاندهنده دقت قابل قبول مدل واریوگرام میباشد. با بررسی نقشه های تخمین کریجینگ و واریانس تخمین کریجینگ، توزیع عیار طلا و نقره مشخص و مناطق عیار بالا معرفی شدند.

لینک کمکی