فایل ورد (word) بررسي تاثير اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران در بخش مالي نيروي انتطامي خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران در بخش مالي نيروي انتطامي خراسان جنوبي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران در بخش مالي نيروي انتطامي خراسان جنوبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران در بخش مالي نيروي انتطامي خراسان جنوبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران در بخش مالي نيروي انتطامي خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جامع حسابداري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بخش مالی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی می باشد. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی و علی-ارتباطی است. روش گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن به تایید متخصصان رسید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.67) تایید شد. جامعه آماری 90 نفر از مدیران ، حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در نیروی انتظامی خراسان جنوبی می باشند. با توجه به تعداد کم جامعه، 90 نفر را به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر می گیریم و پرسشنامه این میان آنها توزیع می کنیم که در پایان 85 پرسشنامه برای آنالیز وارد تحقیق شد.برای تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون T یک نمونه ای و همبستگی پیرسون) و از نرم افزار spss در سطح معنی داری (p<0/05) استفاده شد ،نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تمام فرضیات تحقیق تایید می گردد یعنی میان متغیرهای مستقل عینیت گرایی اطلاعات، اثر بخش بودن اطلاعات، کمیت اطلاعات ، قابل فهم بودن اطلاعات، مرتبط بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن با متغیر وابسته بهبود تصمیم گیری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی