فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيکدشت سفيدسنگ فريمان براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيکدشت سفيدسنگ فريمان براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيکدشت سفيدسنگ فريمان براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيکدشت سفيدسنگ فريمان براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي توان اکولوژيکدشت سفيدسنگ فريمان براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice :
نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي کويري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) یکی از گستردهترین ابزارهای تصمیمگیری چندمعیاره است. در فرایند ارزیابی توان اکولوژیک با ساتفاده از روسAHPکه در نرمافزارExpert Choiceعملی میشود، بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینهها ( کاربریهای مورد نظر)، مقایسه زوجی بین مجموعهها برای وزندهی انجام میشود. در عین وزندهی به مجموعهها تجزیه و تحلیل سازگاری قضاوتها صورت میگیرد که باید کمتر از 0.1 باشد. پس از وزندهی تمامی معیارها و زیرمعیارها و گزینهها، مقایسه کلی گزینهها نسبت به هدف انجام میشود. در این پژوهش دشت سفیدسنگ واقع درشهرستان فریمان در نظر گرفته شده است هدف از این مطالعه تعیین مناسبترین سامانه بهرهوری اراضی با استفاده از روشAHPو تکنیکهایGISبهرهگیری از نرمافزارExpert Choice انجام گرفته است. در این مطالعه دشت سفیدسنگ برای کاربری زراعی ( کشاورزی) دارای تناسب سرزمین متوسط و برای کاربری مرتعداری دارای تناسب سرزمین کم ارزیابی شد

لینک کمکی