فایل ورد (word) چگونگي کاربرد روش تحليل شبکهايANP براي رتبه بندي معيارهاي مکانيابي زيست محيطي بنادر نفتي (مطالعه موردي: خليج فارس، بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) چگونگي کاربرد روش تحليل شبکهايANP براي رتبه بندي معيارهاي مکانيابي زيست محيطي بنادر نفتي (مطالعه موردي: خليج فارس، بوشهر) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) چگونگي کاربرد روش تحليل شبکهايANP براي رتبه بندي معيارهاي مکانيابي زيست محيطي بنادر نفتي (مطالعه موردي: خليج فارس، بوشهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) چگونگي کاربرد روش تحليل شبکهايANP براي رتبه بندي معيارهاي مکانيابي زيست محيطي بنادر نفتي (مطالعه موردي: خليج فارس، بوشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) چگونگي کاربرد روش تحليل شبکهايANP براي رتبه بندي معيارهاي مکانيابي زيست محيطي بنادر نفتي (مطالعه موردي: خليج فارس، بوشهر) :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بنادر نفتی به عنوان پرخطرترین کاربری برای محیط زیست ساحلی در دهههای اخیر شناخته شدهاند. از اینرو مکانیابی زیستمحیطی چنین پایانههایی نقش چشمگیری در جلوگیری از بندرسازی مخرب در مناطق حساس ساحلی بر عهده خواهد داشت. نوار ساحلی استان بوشهر یکیاز مراکز پربازده در این حیطه میباشد، لذا بهرهبرداری پایدار در این منطقه بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح دریایی حاصل نمی-شود. اهداف این مطالعه، شناسایی، انتخاب و اولویتبندی معیارهای فنی و زیستمحیطی در این زمینهمیباشد که برای نخستین بار در ایران با استفاده از روش تحلیل شبکهای انجام شده است. ابتدا منطقه هدف به صورت میدانی بررسی شد و با انجام مطالعات کتابخانهای تکمیل گردید. سپس جایگاه معیارهای منتخب در قالب خوشههایBOCR تعیین شد. با انجام مقایسه های زوجی در ساختار شبکهای و تشکیل ابرماتریس در هر مرحله، درجه وزنی هر معیار مشخص شد. نتایج به دست آمده برای تمامی مقایسات با نرخ سازگاری کمتر از 0/1 نشان داد که به ترتیب زیرمعیارهای سازگاری با کاربریهای مجاور ، زیستگاه حساس ساحلی و ناپایداری پسکرانه ارجحترین و جمعیت انسانی ، امکان توسعه بندر و سنگ بستر کمترین اولویت را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین میتوان اظهار نمود که عوامل محیط زیستی و اکولوژیک بیشاز عوامل اجتماعی و یا اقتصادی در انتخاب پهنههای مکانی مناسب برای بنادر نفتی در حوزه خلیج فارس حائز اهمیت میباشند. همچنین رتبه- بندی ایجاد شده بین معیارها نشان دهنده قابلیت مناسب روش تحلیل شبکهای در مدیریت پایدار مناطق ساحلی، بویژه در بخش علوم و صنایع دریایی است

لینک کمکی