فایل ورد (word) تاثير عرصه هاي بازجنگلي برتنوع زيستي گياهان زيراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير عرصه هاي بازجنگلي برتنوع زيستي گياهان زيراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير عرصه هاي بازجنگلي برتنوع زيستي گياهان زيراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير عرصه هاي بازجنگلي برتنوع زيستي گياهان زيراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير عرصه هاي بازجنگلي برتنوع زيستي گياهان زيراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان :
نام کنفرانس یا همایش : همايش منطقه اي دانش محوري در مديريت پايدار کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

عرصه های باز جنگلی و شرایط بوجود آمده در درون عرصه ها از جمله مسائلی است که درروند تنوع زیستی جوامع گیاهی کف جنگل از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق به منظور بررسی اثر عرصه های باز جنگلی برتنوع زیستی گیاهان زیراشکوب در پارسل شاهد سری یک جنگل شصت کلاته 30 حفره و به ازای هر حفره یک نقطه در عرصه های دارای تاج پوشش انتخاب شد آماربرداری با پیاده کردن میکروپلات های مربعی شکل به ابعاد 2×2متر بصورت پیوسته و در دو جهت عمود برهم شمال - جنوب و شرق - غرب در سطح حفره و عرصه های دارای تاج پوشش صورت گرفت و درهر میکروپلات درصدپوشش کلیه گونه های گیاهی یادداشت شد به منظور بررسی تنوع گیاهی شاخصهای تنوع با استفاده از نرم افزار Ecological Methodology محاسبه شد سپس میانگین شاخصها در سطح حفره و عرصه های دارای تاج پوشش محاسبه و به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون t-tes t جفتی استفاده گردید. به منظور تعیین و مطالعه گرو های اکولوژیک گیاهی اطلاعات پوشش گیاهی مربوط به قطعات نمونه با استفاده از نرم افزار TWINSPAN مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و پس از تعیین گرو ههای اکولوژیک از آزمون مقایسات چند دامنه ای دانکن جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین گره ها استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین گرو ههای اکولوژیک از نظر ش اخص های تنوع بجز شاخصهای هیل و سیمپسون اختلاف معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی