فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه يک مدل - تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه يک مدل - تحصيلي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه يک مدل - تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه يک مدل - تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين خودباوري و اضطراب با خلاقيت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه يک مدل - تحصيلي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي کارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در راستای بررسی رابطه بین خودباوری و اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی 89 88 و ارائه یک مدل، به بررسی میزان خودباوری و اضطراب معلمان و تعیین رابطه آنها با خلاقیت معلمان و در نهایت ارائه یک مدل مورد تحقیق قرار گرفت. تحقیق حاضرتوصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان به تعداد 2013 می باشند که در88 به تدریس مشغول هستند. حجم نمونه شامل 236 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده اند. برای گرد 8- سال 9آوری داده از سه پرسشنامه خود باوری اسمیت و پرسشنامه پنتریج و دی گروت، پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از جداول توزیع فراوانی، آمارهای توصیفی (میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و آمارهای استنباطی مثل پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته های حاکی از آن است که بین خود باوری وکارآمدی شخصی با خلاقیت رابطه معنادار و مثبتی دارند و بین عزت نفس با خلاقیت رابطه معنادار وجود ندارد. بین اضطراب و مؤلفه های آن (اضطراب آشکار و پنهان) با خلاقیت با استفاده از ضریب اتا رابطه وجود دارد. مشاهده شد که افراد دارای اضطراب پایین تا حد متوسط با خلاقیت رابطه معنا دار ومثبت و افراد دارای اضطراب بالا با خلاقیت رابطه نسبی و عکس دارند.

لینک کمکی