فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي - خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي - خصوصي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي - خصوصي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي - خصوصي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي - خصوصي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي و سومين کنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

روب هرونحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژ ههای زیر بنایی و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مه مترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحرانهای مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژ ههای بزرگ به راحتی فراهم نمیشود، لذا انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژ هها مساله مهم یاست. دولت جمهوری اسلامی ایران، مطابق با روند تحولات در زمینه تأمین مالی خارجی، مشارکت بخش خصوصی- عموم ی PPP) را به عنوان یک ابزار مهم در ایجاد سرمای ههای بزرگ مورد نیاز در اجرای پروژ ههای حمل و نقل، زیربنایی، اجتماعی، آب و نیرو در سا لهای آتی شناسایی کرده است، بر اساس قانون اجرای سیاس تهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلام ی ایران، خصوص یسازی شرک تهای دولتی و نیمه دولتی در دستور کار وزارت نیرو و سازمان خصوص یسازی قرار گرفته است. در این بین اجرای سیاس تهای اصل 44 و خصوص یسازی در برخی بخ شها با ابهامات و ملاحظات زیادی روب هرو است. صنعت آب کشور یکی از بخ شهایی است که خصوص یسازی در آن به خاطر حساسی تهای زیاد خدماتی که ارائه م یدهد دارای پیچیدگ یهای متفاوتی است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ساختار صنعت آب و قوانین و مقررات خصوص یسازیمربوط به این بخش و مطالعه سایر رو شهای تأمین مالی در این حوزه، به بررس یهایی درباره روند خصوص یسازی در کشورهای اروپایی پرداخته شده و در ادامه چال شهای پیش روی خصوصی سازی صنعت آب ایران و راهکارهای مفید در جهت تأمین منابع مالی ارائه شود.

لینک کمکی