فایل ورد (word) رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه وضعیت اقتصادی- اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام شده است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 90-89 بودند (9175-N). نمونه آماری شامل 370 نفر بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه مشخصات فردی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی شامل 10 سؤال و برگرفته از تحقیق نبوی و همکاران ( 1388 ) میباشد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید بررسی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0/71 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) استفاده و سطح معنی داری (0/05=) تعیین شد . نتایج تحقیق نشان داد، از نظر وضعیت اقتصادی- اجتماعی، %51/7 آزمودنیها در طبقه متوسط، 41/8% در طبقه پایین، 5/1% در طبقه خیلی پایین و 1/4% در طبقه بالا و عالی قرار داشتند. میزان فعالیت بدنی دختران (46/52) و پسران (68/12) دقیقه در هفته بود. علاوه بر این، بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی، میزان درآمد، طبقه اقتصادی و تحصیلات پدر با میزان فعالیت بدنی آزمودنیها رابطه مثبت معنی داری یافت شد. نتایج رگرسیون چندگانه، میزان درآمد خانواده و سطح تحصیلات پدر را به عنوان قویترین پیش بینی کننده های میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها نشان داد. با توجه به عدم توانایی اکثر آزمودنیها، برای پرداخت شهریه باشگاههای ورزشی خارج از دانشگاه، ضروری است، تسهیلات ورزشی به ویژه در سطح خوابگاه ها توسعه یابند، تا مسایل مالی مانعی برای ورزش کردن دانشجویان در زمان تحصیل نباشد.

لینک کمکی