فایل ورد (word) تأثير دماي روغن سختکاري بر ...

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تأثير دماي روغن سختکاري بر ... دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تأثير دماي روغن سختکاري بر ...  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تأثير دماي روغن سختکاري بر ...،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تأثير دماي روغن سختکاري بر ... :
نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

انتقال حرار ت در فصل مشتر ک قطع ه فولاد ی با محیط سردکننده آ ن مسئل ه نسبتًا پیچید های است . این پدیده بستگی ب ه شد ت تشعش ع حرار ت از سط ح فولاد و جریانهای جابجای ی در داخ ل محیط سردکننده دارد که سببدورشدن حرارت از فص ل مشتر کفلز و محیط میگردد. بهترین را ه برا ی بررس ی ای ن مسئل ه مطالع ه نمودار سرد شدن یک نمونه فلز ی در محیط مورد نظر است. برای رسم ای ن نمودار، ترموکوپلی درو ن یک قطعه آزمایشگاهی (پروب ) نص ب شد ه و با استفاد ه از یک ثب ت کنند ه با حساسیت بالا اف ت دما برحس ب زمان را ثب ت می کنند. با بررسی منحن ی ب ه دس ت آمد ه از آنالیز حرارت ی ی ک نمون ه استوان های مثلا از جن س نقر ه مراح ل زیر مشاهده :( می شود (شکل 1الف) مرحله او ل - لایه بخار Vapor Blanketمرحله دو م - جوششBoiling)مرحله سو م - انتقا ل حرار ت جابجایی(Convection)

لینک کمکی