فایل ورد (word) سنتز و بررسي پارامترهاي بازدارندگي خوردگي ماده هيدروکسي اتيليدين- 1 و1 - دي فسفونيک اسيد به روش ولتامتري و گراويمتري در برجهاي خنک کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنتز و بررسي پارامترهاي بازدارندگي خوردگي ماده هيدروکسي اتيليدين- 1 و1 - دي فسفونيک اسيد به روش ولتامتري و گراويمتري در برجهاي خنک کننده دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنتز و بررسي پارامترهاي بازدارندگي خوردگي ماده هيدروکسي اتيليدين- 1 و1 - دي فسفونيک اسيد به روش ولتامتري و گراويمتري در برجهاي خنک کننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنتز و بررسي پارامترهاي بازدارندگي خوردگي ماده هيدروکسي اتيليدين- 1 و1 - دي فسفونيک اسيد به روش ولتامتري و گراويمتري در برجهاي خنک کننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنتز و بررسي پارامترهاي بازدارندگي خوردگي ماده هيدروکسي اتيليدين- 1 و1 - دي فسفونيک اسيد به روش ولتامتري و گراويمتري در برجهاي خنک کننده :
نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

خوردگی و رسوب دهی از رایج ترین و مهم تـرین پدیـده هـای مخربـی اسـت کـه در تمـام سیستمهای حرارتی و برودتی که با آب در تماس هستند ، پدید می آید . این مشکل در حال حاضـر
در بسیاری از دستگاهها با استفاده از بازدارنده های خوردگی و رسوب کنترل می شوند . بازدارنـده های خوردگی براساس پایه ترکیبی ، نوع مکانیزم و عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند .
مــاده شــیمیایی HEDP بــه عنــوان یکــی از مهمتــرین و در حــال حاضــر پــر مــصرف تــرین بازدارنده هایست که در صنایع بزرگ با فرمولاسیونهای مختلف مصرف می شود . این ماده هم اکنون از خارج از ک شور وارد می شود . در این پژوهش بعد از ساخت ماده شیمیائی به روش بهینه ، مراحل شناسایی توسط دستگاههای FTIR و NMR صورت پذیرفت و بـ ا نمونـه اسـتاندارد مقایـسه گردید . در نهایت جهت بررسی پارامترهای بازدارندگی خـوردگی نمونـه در حالـت ایـستا بـه روش گراویمتری و دینامیک به روش ولتامتری با استفاده از دسـتگاه پتانـشیو اسـتات و سیـستم بـرج خنک کننده آزمایـشگاهی مـورد آزمـایش قـرار گرفـت . در حالـت ایـستا میـزان بـاز دارنـدگی رسوب گذاری و هم چنین میزان خوردگی در غلظـت و زمانهـای مختلـف نمونـه هـای سـنتزی و
استاندارد با توزین رسوب تشکیل شده تعیین و مقایسه گردید . بهترین کـارآیی نمونـه در غلظـتppm 125 و گذشت 24 ساعت تعیین شد . در حالت دینامیک بـه روش ولتـامتری میـزا ن تـاثیر
عملکرد باز دارنده در ساعات مختلف در غلظت ثابت مورد بررسی قرار گرفـت . نمونـه سـنتزی در مقایسه با نمونه استاندارد ، بعد از گذشت 135 ساعت هنوز کارآیی خود را حفظ کـرده ودر میـزان
بازدارندگی با آن رقابت می کند . همچنین جهت بررسی بیشتر نمونه ها در سیستم برج خنک کننده آزمایش شده ، در زمانهای مختلف نمونه برداری کرده و میزان بازدارنـدگی و خـورگی کـوپن هـا و
تیوپها تعیین گردید

لینک کمکی