فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغل (بر مبناي مدل هاکمن - اولدهام) با رضايت شغلي کارکنان در شرکت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغل (بر مبناي مدل هاکمن - اولدهام) با رضايت شغلي کارکنان در شرکت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغل (بر مبناي مدل هاکمن - اولدهام) با رضايت شغلي کارکنان در شرکت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغل (بر مبناي مدل هاکمن - اولدهام) با رضايت شغلي کارکنان در شرکت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغل (بر مبناي مدل هاکمن - اولدهام) با رضايت شغلي کارکنان در شرکت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران :
نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس سراسري شبکه هاي توزيع نيروي برق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شغل (بر مبنای مدل هاکمن – اولدهام) با رضایت شغلی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران انجام گرفته است.
هدف پژوهش بررسی ارتباط بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی کارکنان می باشد که اهداف ویژه ای را به دنبال دارد. از سئوالات عمده این تحقیق این است که ایا از دیدگاه کارکنان بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟ به منظور بررسی و پاسخگویی به سئوال فوق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین و موردآزمایش قرار گرفته است.
مدل تحقیق که بر گرفته از مدل هاکمن – اولدهام می باشد مشخص می کند که چگونه می توان شغل ها را طراحی مجدد کرد تا کارکنان خود و شغل را مهم بدانند و به عبارتی احساس اهمیت کنند. این مدل چارچوبی برای درک تطبیق شغل با مشاغل از طریق تعامل ابعاد اصلی شغل با حالات روانی حیاتی فرد ارائه می کند.
روش تحقیق در این پژوهش همبستگی می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه از تعداد 385 نفر کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران که دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا می باشند که به شیوه تصادفی تعداد 120 نفر (31 درصد) به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بسته پنج درجه ای بوده است. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش ویژگی های شغل به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر واسته می باشد.
روش های آماری مورد استفاده در پژوهش فراوانی و در صد آن ازمون خی دو، ضریب همبستگی پیرسون که نتایج زیر را در پی داشته است:
1- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/54) از فرضیه اصلی نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/37) در فرضیه اول موید آن است که از دیدگاه کارکنان بین تنوع دانش و مهارت در شغل با رضایت رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
3- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/25) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین هویت شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
4- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/23) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین اهمیت شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
5- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/32) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین استقلال شغل با رضایت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.
6- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/23) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین بازخورد در شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی