فایل ورد (word) توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده ازGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده ازGIS دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده ازGIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده ازGIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده ازGIS :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ژئوماتيک 83

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدل تانک یکی از مدل های پیشنهادی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوزه آبریز را توسط چند تانک متوالی شبیه سازی م یکند. سیست مهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) به طور قابل توجهی در مدلسازی هیدرولوژیکی بکار برده شده اند. یکی از اهداف مهم بکارگیری این سیستم ها لحاظ نمودن تغییرات مکانی سیستم بارش رواناب است. برای نیل به هدف فوق، اطلاعات ورودی به مدل پیشنهادی در این تحقیق به دو گروه تقسیم بندی شده است. گروه اول شامل داد ههای هیدرولوژیکی نظیر آمار بارندگی و سیلاب ثبت GIS شده در ایستگ ا ههای انداز هگیری است. گروه دوم اطلاعات توصیفی است که از تجزیه و تحلی لهای انجام گرفته توسط توابع استخراج م یشود. مدل علاوه بر شبی هسازی، قابلیت کالیبراسیون را نیز دارا است که بر اساس هیدروگرا فهای حاصل ازمشاهدات انجام انجام GIS م یگیرد و م یتوان آن را برای چندین زیرحوزه انجام داد. شبی هسازی مدل م یتواند با استفاده از برنامه کامپیوتری و یا در محیط برای رسم نمودارهای هیدروگراف GIS شود اگر چه شبی هسازی نیازمند بسط و توسعه فراتر است. همچنین از قابلی تهای گرافیکی محیط سیل به منظور تسهیل در نتیجه گیری استفاده می شود. مدل پیشنهادی برای حوزه آبریز معرف امامه بکار رفته و پس از کالیبراسیون، با همراه با دخالت GIS استفاده از مشاهدات مستقل صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. نتایج مدل حاکی از آن است که با استفاده از تغییرات مکانی بارش، دقت نتایج افزایش یافته است

لینک کمکی