فایل ورد (word) ارزيابي رفتار خوردگي گالوانيک اتمسفري آلياژ هاي آلومينيوم AA5083 ، فولاد 1.1191 ، 1.0037 و 1.4301 و برنز C92700 در محيط اتمسفر دريائي شبيه سازي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي رفتار خوردگي گالوانيک اتمسفري آلياژ هاي آلومينيوم AA5083 ، فولاد 1.1191 ، 1.0037 و 1.4301 و برنز C92700 در محيط اتمسفر دريائي شبيه سازي شده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي رفتار خوردگي گالوانيک اتمسفري آلياژ هاي آلومينيوم AA5083 ، فولاد 1.1191 ، 1.0037 و 1.4301 و برنز C92700 در محيط اتمسفر دريائي شبيه سازي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي رفتار خوردگي گالوانيک اتمسفري آلياژ هاي آلومينيوم AA5083 ، فولاد 1.1191 ، 1.0037 و 1.4301 و برنز C92700 در محيط اتمسفر دريائي شبيه سازي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي رفتار خوردگي گالوانيک اتمسفري آلياژ هاي آلومينيوم AA5083 ، فولاد 1.1191 ، 1.0037 و 1.4301 و برنز C92700 در محيط اتمسفر دريائي شبيه سازي شده :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش روش آزمایش های مختلط انتخاب شد . نمونه های زوج گالوانیـک بـا اسـتفاده از روش خـوردگی اتمسفری گالوانیک دریک ست مشخص طراحی شد و زوج هـای گالوانیـک متفـاوت از آلیاژهـای یـاد شـده در شرایط پاشش نمک با PH=3.1–3.3 بر اساس استاندارد ASTMB117 به مدت زمان 113 ساعت قـرار داده شـد . نتایج کاهش وزن نشان داد که سرعت خوردگی فولاد زنگ نزن در تمام زوج های گالوانیک بـا آلیاژهـای فـولاد 1/1191 و 1/0037 وآلومینیوم AA - 5083 در مقایـسه بـا نمونـه هـای شـاهد آن، کـاهش یافـت و یـا در حـد ثابـت باقی ماند . فولاد 1/4301 در تمام زوج های تشکیل یافته با آلیاژهای فـوق الـذکر بـ ه عنـوان کاتـد عمـل کـرده و در هیچکدام از زوج های در نظـر گرفتـه شـده روی سـطوح بـالایی و پـایینی در شـرایط پاشـش نمـک تـسریع شـده خوردگی موضعی نظیر خوردگی شکافی و حفره دارشـدن سـطح مـشاهده نـشد . سـرعت خـوردگی فـولاد تـسمه AA - 5083 در اثر کوپل شدن با نمونه های فولاد زنگ نزن افزایش و در زوج شدن با نمونه های آلومینیوم 1/1191 کاهش یافت . بنابر این فولاد تسمه 1/1191 در مقابل فولاد زنگ نزن به عنوان آند و در برابـر آلومینیـوم بـه عنـوان کاتد عمل کرده است . سرعت خوردگی فولاد ساده کربنی 1/0037 در اثر کوپل شدن با نمونه های فولاد زنگنزن 1/4301 افزایش و در اثر کوپل شدن بانمونه های آلومینیوم به شدت کاهش یافـت . سـرعت خـوردگی نمونـه هـای آلومینیوم در اثر زوج شدن با نمونه های فولادی 1/4301 ، 1/0037 و 1/1191 و برنز C 92700 شدیدا افـزایش یافـت به طوری که دربعضی از کوپل ها نظیر زوج شدن با برنز سرعت خوردگی نمونه های آلومینیوم در ابعاد مختلف در مقایسه با سرعت خوردگی نمونه های شاهد آلومینیومی حدود هشت برابر شده است .

لینک کمکی