فایل ورد (word) تأثير پوشش الکترولس نيکل - مس - فسفر بر رفتار خستگي فولاد Ck45

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تأثير پوشش الکترولس نيکل - مس - فسفر بر رفتار خستگي فولاد Ck45 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تأثير پوشش الکترولس نيکل - مس - فسفر بر رفتار خستگي فولاد Ck45  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تأثير پوشش الکترولس نيکل - مس - فسفر بر رفتار خستگي فولاد Ck45،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تأثير پوشش الکترولس نيکل - مس - فسفر بر رفتار خستگي فولاد Ck45 :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیقات بعمل آمده بر روی پوشش های الکترولس نیکل مشخص کرده است که بعضی از آلیاژهای سه تایی ایـن خـانواده در مقایـسه بـا پوشـش الکتـرولس دوتـایی Ni-P دارای خـواص بهتـری مـی باشـند، بـرای نمونـه پوشـشNi-Cu-P پایداری حرارتی، مقاومت به خوردگی و سایش، خواص مغناطیسی والکتریکی مطلـوب تـری داشـته و می توانـد جـایگزین Ni-P شـود . از طـرف دیگـر در ایـن خـانوا ده معمـولاً بدسـت آوردن مقاومـت بـالا در برابـر خوردگی و سایش به هزینه کردن خواص دیگری همانند عمر خستگی و حد خستگی می انجامد که در بسیاری از کاربردهای پوشش حائز اهمیت است . برای این منظور در تحقیق حاضـر تـأثیر رسـوب الکتـرولس نیکـل - مـس - فسفر بر خواص خستگی فولاد Ck45 کوئنچ و تمپـر شـده مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و نتـایج حاصـل حـاکی از کــاهش عمــر خــستگی فــولاد پایــه بــود کــه در قالــب پارامترهــای رابطــه باســکوین مطــرح شــده اســت . همچنــین شکست نگاری نمونه های خستگی با میکروسکوپ الکترونی جاروبی نشان داد کـه جوانـه زنـی تـرک خـستگی از سطح خارجی پوشش انجام شده و به داخل زیر لایه اشاعه پیدا می کند، ضمن آن که فصل مشترک رسـوب / زیـر لایه چسبندگی خود را به خوبی حفظ کرده است

لینک کمکی