فایل ورد (word) بررسي تجربي تاثيرنوع سيستم ودبي جريان هاي پيوسته وپراکنده بر انباشت (holdup) فاز پراکنده در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار(Pulsed Column)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تجربي تاثيرنوع سيستم ودبي جريان هاي پيوسته وپراکنده بر انباشت (holdup) فاز پراکنده در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار(Pulsed Column) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تجربي تاثيرنوع سيستم ودبي جريان هاي پيوسته وپراکنده بر انباشت (holdup) فاز پراکنده در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار(Pulsed Column)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تجربي تاثيرنوع سيستم ودبي جريان هاي پيوسته وپراکنده بر انباشت (holdup) فاز پراکنده در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار(Pulsed Column)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تجربي تاثيرنوع سيستم ودبي جريان هاي پيوسته وپراکنده بر انباشت (holdup) فاز پراکنده در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار(Pulsed Column) :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

انباشت فاز پراکنده یکی از پارامترهای مهم در طراحی ستون ضربه ای و تعیین قطر ، ارتفاع و ضرایب کلی انتقال جرم آن می باشد . ستون ضربه ا ی س ینی دار یکی از دستگاه ها ی مورد استفاده در استخراج ما یع – مایع می باشد که به خاطر راندمان بالا و سطح کمی که اشغال م ی کند در صنا یع هسته ا ی مورد استفاده قرار م ی گ یرد . پارامترهای قابل کنترل آن عبارتند از : دامنه ، فرکانس ، دبی فاز پراکنده و دب ی فازپ یوسته . در این مقاله به صورت تجرب ی اثرتغیی رات دب ی فازها ی پراکنده وپ یوسته و نوع س یستم رو ی انباشت فاز پراکنده بررس ی شده است . نتایج بدست آمده از ا ین بررس ی ها نشان م ی دهد اولاً انباشت فاز پراکنده در طول ستون ثابت نمی باشد ، ثان ی اً در س یستم ها ی با کشش بین فاز ی پایین با اندکی افزایش در دبی فاز پراکنده ی ا هر ی ک از پارامترها ی قابل کنترل انباشت فاز پراکنده به شدت افزا یش م ی یابدوامکان بروز طغ یان افزایش م ی یابد اما در سیستم ها ی با کشش بین فاز ی بالا امکان تغییرات در پارامترها بدون بروز اشکال در کار ستون بیشتر است

لینک کمکی