فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان :

فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان

قسمتی از متن:

نظر به اهمیت مسئله مدیریت و چگونگی آن لازم می آید كه مقدمتاً مطلبی در این باب ارائه شود لذا با توجه به پیشرفتهای متعد د عصر حاضر و پیچید گیهای زندگی موجود د ر می یابیم كه مسئله مذكور تا چه اندازه مهم و موثر می باشد مدیریت از دیرباز وجود داشته است آن هم وجودی توام با وجود بشر منتهی شكل و چگونگی آن متفاوت است. شكل آن در گذشته های بسیار دور ساده و شاید ابتدائی بوده است و به مرور زمان بر تنوع و پیچید گی آن افزوده شده است تا جائیكه مدیریت كنونی از پیچید گی وتنوع خاصی بر خوردار است.البته منظور مدیریت به معنای اعم و مدیریت آموزشی به معنای اخص می باشدهر جا كه مدیریت آموزشی خوب عمل بكند طبعا سایر مدیریتها هم خوب عمل می كنند در نتیجه جامعه هم در پرتو تغییر و تحول قرار خواهد گرفت.

كسانی به اهمیت مدیریت پی می برند كه رابطه مستقیم مدیریت و چگونگی آن را با جامعه و پیشرفتهای آن درك كرده باشند لذا می بینیم كه جوامع پیشرفته و مترقی در سایه مدیریتهای خوب و موفق حاصل شده اند .لازم به ذكر است كه برای توضیح دقیق تر و جزئی تر باید مختصر اشاره ای به چگونگی مدیریت وسبك های آن داشته باشیم همانگونه كه قبلا مطالبی در این مورد ارائه شد سبكهای مدیریتی بطور كلی سه گونه می باشند ،یكی انسانگرا دیگری وظیفه گرا و سومی تلفیقی است یعنی تر كیبی از دو سبك دیگر.

اینكه سبك مدیریتی كدامیك از سه سبك موجود باشد بسیار حائز اهمیت است و هر كدام ویژگی های خاص خود را دارند و نتایج خاصی را بدنبال خواهند داشت. در باب توجه به اهمیت مو ضوع در فصول قبلی شرحی جامع در باره رابطه میان سبك های مدیریتی با میزان مهارتهای اجتماعی مدیران ارائه گردید . در این فصل قصد آن است كه نتایج بدست آمده از فایلات انجام شده تشریح شود در ضمن باید به نكته مهم در این زمینه اشاره شود كه نتایج حاصله ممكن است به دلیل كوچكی و محدودیت حجم نمونه گیری تحت تاثیر این محدودیت قرار گرفته ودر نتیجه از دقت كافی بر خوردار نباشد.

بحث در نتایج:

سئوال آن است كه: میزان مهارت های اجتماعی مدیران چه تاثیری بر سبك مدیریت آنان دارد؟ این سئوال بدان علت مطرح شده است كه محققان در رابطه با مدیریت ،اثر بخشی وكارایی مدیران را ناشی از سه عامل می دانند : رفتار رهبر،رفتار پیروان و موقعیت رهبری.

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه .................................................................................................................... 1

1-2- بیان مسئله .............................................................................................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله ........................................................................................... 3

1-4- اهداف فایل ........................................................................................................ 4

1-5- فرضیات فایل...................................................................................................... 4

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای فایل .................................................................. 5

فصل دوم: پیشینه فایل

2-1- مبانی نظری مهارتهای اجتماعی..................................................................................7

2-2- مقدمه ................................................................................................................... .7

2-3- ماهیت مهارتهای اجتماعی .......................................................................................... .8

2-4-مهارتهای لازم برای ارتباطات اجتماعی.....................................................................11

2-5-آموزش مهارتهای اجتماعی .....................................................................................13

2-6- اصول یادگیری در آموزش مهارتهای اجتماعی.........................................................13

2-7-آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی..........................................................13

2-8- برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی .............................................................................15

2-9- مبانی نظری سبكهای مدیریت...................................................................................17

2-10- مقدمه ................................................................................................................... 17

2-11- مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت.................................................................. 18

2-12- مبانی نظری سبك وظیفه‌مدار ..................................................................................... 19

2-13- مبانی نظری سبك رابطه مدار .................................................................................... 20

2-14- وظیفه مداری و رابطه مداری در تئوری‌ها .................................................................... 23

2-15- فایل‌های انجام شده در خارج از ایران ..................................................................... 25

2-16- فایل‌های انجام شده در داخل ایران .......................................................................... 28

فصل سوم: روش‌ شناسی

3-1- روش فایل............................................................................................................ 31

3-2- جامعه فایل ........................................................................................................... 31

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری ........................................................................................... 31

3-4- ابزار گرد آوری داده ها ............................................................................................. 31

3-5- روش تجزیه وتحلیل داده ها......................................................................................... 32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

4-1-مقدمه.......................................................................................................................33

4-2- توصیف متغیرها....................................................................................................... 34

4-3- آزمون فرضیه‌ها ........................................................................................................ 37

عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه .................................................................................................................... 40

5-2- بحث در نتایج .......................................................................................................... 41

5-3- پیشنهادات............................................................................................................... 43

5-4- محدودیت های فایل................................................................................................. 44

فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان
فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................................... 45

منابع انگلیسی ................................................................................................................... 47

ضمائم

ضمیمه اسامی اشخاص ........................................................................................................................................... 49

ضمیمه B واژه‌نامه فارسی به انگلیسی .................................................................................................................... 50

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی مدیران..................................................................................... 53

پرسشنامه تعیین سبك مدیریت.............................................................................................. 55

فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1: بررسی متغیر جنسیت در اعضای نمونه ........................................................................................... 34

جدول شماره 2: بررسی متغیر رشته تحصیلی در اعضای نمونه ................................................................................. 35

جدول شماره 3: بررسی توصیفی میزان مهارت اجتماعی و انواع سبک مدیریت ..................................................... 36

جدول شماره 4: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت رابطه‌مدار ...................................... 37

جدول شماره 5: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت تلفیقی ............................................ 38

جدول شماره 6: آزمون همبستگی دو متغیر مهارت اجتماعی و سبک مدیریت وظیفه‌مدار ..................................... 39

فایل ورد (word) رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان
فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار شماره 1: بررسی متغیر جنسیت در اعضای نمونه .......................................................................................... 34

نمودار شماره 2: بررسی متغیر رشته تحصیلی در اعضای نمونه ................................................................................ 35

لینک کمکی