فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال :

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
فهرست مطالب

عنوان................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله.................

مقدمه.......................................

بیان مسأله..................................

ضرورت و اهمیت تحقیق.........................

اهداف تحقیق.................................

فرضیه‌های تحقیق..............................

پیش فرضهای تحقیق............................

محدودیت‌های تحقیق............................

تعریف عملیاتی متغیرها.......................

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق..............

مقدمه.......................................

زمینه نظری موضوع تحقیق......................

اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حركتی

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای....

تبیین میلر و دلار............................

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای............

تحلیل اسكینر از یادگیری مشاهده‌ای............

مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟..

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای..............

ویژگی‌های الگو...............................

ویژگی‌های نمایش..............................

ویژگی‌های مشاهده‌گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق................................

نتیجه‌گیری...................................

فصل سوم: روش تحقیق..........................

روش تحقیق...................................

جامعه تحقیق و آزمودنیها.....................

متغیرهای تحقیق..............................

ابزار اندازه‌گیری............................

روش جمع‌آوری اطلاعات..........................

نحوه اجرای آزمون ...........................

مراحل آزمون.................................

روشهای آماری................................

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها................

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها..............

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری...................

خلاصه تحقیق..................................

بحث و تفسیر یافته‌ها ........................

پیشنهادهای پژوهشی...........................

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
فهرست منابع.................................

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
فهرست جداول

شماره جدول.............................. صفحه

(1ـ4) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی ماهر...........................

(2ـ4) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری.................

(3ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال برای گروه مشاهده الگوی ماهر.........

(4ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده ولیبال برای گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری

(5ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مركب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر نتیجه اجرا...................

(6ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مركب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر الگو یا فرایند اجرا..........

(7ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(8ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(9ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(10ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(11-4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(12ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
فهرست نمودارها

شماره نمودارها.......................... صفحه

(1ـ4) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری

(2ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری............................................

(3ـ4) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(4ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(5ـ4) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(6ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(7ـ4) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(8ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

لینک کمکی