فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه :

بررسی سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه ...

« فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست مطالب »

عنوان صفحه

تشكر و قدردانی-------------------------------- أ

چكیده ---------------------------------------- د

فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست مطالب----------------------------------- ه

فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست جداول ---------------------------------- ط

فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست نمودارها ------------------------------- ل

-

فصل اول : طرح كلی پژوهش--------------------------- 1

دعای هنرمند----------------------------------- 2

مقدمه---------------------------------------------- 3

بیان مسئله ----------------------------- 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ------------ 8

اهداف تحقیق --------------------------------- 10

فرضیات تحقیق -------------------------------- 12

تعریف مفاهیم و واژه ها----------------------- 12

محدودیتهای تحقیق----------------------------- 13

خلاصه فصل------------------------------------- 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق ---------------- 16

مقدمه---------------------------------------- 17

ساختار مغز و عملکرد آن----------------------- 18

تعاریف خلاقیت :------------------------------- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :----------------------- 26

2 . نگرشهای فرایندی :------------------------ 27

رابطه هوش و خلاقیت --------------------------- 31

فرایند خلاقیت :------------------------------- 36

مراحل والاس ------------------------ 37

مراحل اسبورن ---------------------- 39

مراحل تورنس ----------------------- 41

نظریه های خلاقیت :---------------------------- 42

1. نظریه های جهان باستان-------------------- 42

2. نظریه های جدید فلسفی --------------------- 44

3. نظریه های روان شناسی -------------------- 45

4. روانکاوی جدید ---------------------------- 46

خصوصیات افراد خلاق --------------------------- 49

نیازهای افراد خلاق --------------------------- 56

عوامل موثر در خلاقیت-------------------------- 58

هوش ------------------------------- 59

ویژگیهای شخصیتی-------------------- 61

خانواده---------------------------- 63

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت - 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت------- 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :----------------- 70

سن -------------------------------- 70

جنس-------------------------------- 71

ارزشها و فشارهای اجتماعی ---------- 71

تحصیلات----------------------------- 72

نقش کوشش در خلاقیت------------------ 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت ---------------- 73

تكنیكهای خلاقیت و نو آوری--------------------- 74

یورش فكری---------------------------- 75

مدل سینكتیكس -------------------------- 77

تكنیك دلفی ... ------------------------ 78

آموزش خلاقیت --------------------------------- 87

الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت------------- 87

آموزش خلاقیت در جهان ---------------- 88

ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان --- 89

نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران 93

آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد 96

محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت 99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت ------------------ 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ------------------ 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ----------- 113

خلاقیت و حل مسئله --------------------------- 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی --------------------- 117

خلاقیت و هنر -------------------------------- 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی ---------------------- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت -------------------- 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126

موانع خلاقیت -------------------------------- 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ------------ 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید 139

سوابق پژوهش در ایران ----------------------- 141

سوابق پژوهش در خارج ------------------------ 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم--------------- 147

فصل سوم : روش اجرای پژوهش--------------- 150

روش تحقیق----------------------------------- 151

روش گرد آوری اطلاعات------------------------- 152

ابزار گردآوری اطلاعات ----------------------- 152

جامعه آماری--------------------------------- 152

تعداد و روش نمونه گیری --------------------- 153

نمره گذاری آزمون --------------------------- 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ------ 154

اعتبار آزمون-------------------------------- 155

روش استخراج مصاحبه كتبی -------------------- 155

اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی -------- 156

روشهای آماری-------------------------------- 156

خلاصه فصل------------------------------------ 158

-

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ------------------------------------------ 159

مقدمه--------------------------------------- 160

تجزیه یافته های پژوهش ---------------------- 161

تحلیل یافته های پژوهش----------------------- 205

خلاصه فصل ----------------------------------- 208

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات --- 209

نتیجه گیری---------------------------------- 210

پیشنهادات----------------------------------- 212

منابع -------------------------------------- 214

پیوستها ------------------------------------ 221

« فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست جداول»

عنوان صفحه

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت ---------------- 59

جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد --- 154

جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE-------------------- 161

جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه كتبی ---------- 162

جدول 3-4 پیشایندی سوال یك مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ------------------------------------------ 164

جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یك مصاحبه كتبی --- 164

جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه كتبی------------------------------------------ 165

جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 166

جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه كتبی--- 166

جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 167

جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------------ 169

جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه كتبی--- 169

جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 169

جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 171

جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه كتبی--- 171

جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 171

جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 173

جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه كتبی--- 173

جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 173

جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ------------------------------------------ 175

جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه كتبی-- 175

جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 175

جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 177

جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه كتبی--- 177

جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 177

جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 179

جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه كتبی-- 179

جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 179

جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 181

جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه كتبی--- 181

جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه كتبی ------------------------------------------ 181

جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 183

جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه كتبی--- 183

جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 184

جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 185

جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه كتبی--- 185

جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه كتبی 186

جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------------ 188

جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه كتبی----- 188

جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه كتبی 188

جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه كتبی 190

جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 191

جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ------------------------- 192

جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 193

جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 193

جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی ------------------------------ 194

جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 196

جدول 46-4 آزمون كروكسال دالیس سن افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------------- 196

جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی------------------------ 197

جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------- 198

جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان------------------------------------------ 198

جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی------------------------------- 199

جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------- 201

جدول 52-4 آزمون كروكسال والیس معدل افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------- 201


« فایل ورد (word) سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه
فهرست نمودارها»

عنوان صفحه

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) 58

نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی----------- 67

نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ------------------------- 161

نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد. ---------------------- 163

نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 165

نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد.------------------- 168

نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 170

نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 172

نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 174

نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 176

نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ------------------ 178

نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 180

نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبی را به طور كمی نشان می‌دهد.--- 182

نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.-- 184

نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.---- 186

نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ------------- 192

نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ------------- 195

نمودار 16-4 فراوانی افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ---------- 197

نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی در سه رشته مختلف را به طور كلی نشان می‌دهد. ------------------------------------------ 200

نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 202

نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 203

نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 203

نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون كه پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. ------------------------------------------ 204

لینک کمکی