فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت دارای 290 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت :

فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

فایل ورد (word) بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17

مبحث دوم-معیار تقوا 19

مبحث سوم - معیار عدالت 23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن 32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان صفحه

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان 71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش كارایی 101

عنوان صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

كاركنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125

لینک کمکی