فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید :

ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید

فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید
فهرست مطالب

‏1- مقدمه :. Error! Bookmark not defined.

2- عملکرد و کارایی عملیات حفاری:. Error! Bookmark not defined.

3- عملکرد ماشین رودهدر:. Error! Bookmark not defined.

3-1 مقدمه:. Error! Bookmark not defined.

3-2 پارامترهای موثر ماشین رودهدر در عملکرد:. Error! Bookmark not defined.

3-2-1 تاثیر نوع و توان ماشین رودهدر بر عملکرد حفاری: Error! Bookmark not defined.

3-2-2 تاثیر نوع سر مته ماشین رودهدر بر هملکرد حفاری : Error! Bookmark not defined.

3-2-2-1 انواع مته:. Error! Bookmark not defined.

3-2-2-2 تاثیر فاصله داری برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر: Error! Bookmark not defined.

3-3 تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد ماشین رودهدر: Error! Bookmark not defined.

3-3-1 تاثیر مقاومت سنگ:. Error! Bookmark not defined.

3-3-2 تاثیر زون چسبنده:. Error! Bookmark not defined.

3-3-3 تاثیر مواد ساینده بر عملکرد حفاری:. Error! Bookmark not defined.

4- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع:. Error! Bookmark not defined.

4-1 مقدمه:. Error! Bookmark not defined.

4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع:. Error! Bookmark not defined.

4-2-1 عوامل ژئوتکنیکی موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع: Error! Bookmark not defined.

4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاری. Error! Bookmark not defined.

4-3 پیش بینی تجربی عملكرد ماشین حفاری تمام مقطع: Error! Bookmark not defined.

4-3-1 روش ساده :. Error! Bookmark not defined.

4-3-2 روش چند متغیره:. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-1 روش NTH :. Error! Bookmark not defined.

4-3-2- 2 روش RMi Error! Bookmark not defined.

4-3-2-3 روش CSM.. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-4 روش QTBM:. Error! Bookmark not defined.

4-3-2-5 روش RSR:. Error! Bookmark not defined.

4-4 مطالعه موردی پیش بینی تجربی عملکرد ماشین تمام مقطع: Error! Bookmark not defined.

4-4-1 تونل من:. Error! Bookmark not defined.

4-4-2 تونل پیو:. Error! Bookmark not defined.

4-4-3 تونل وارزو:. Error! Bookmark not defined.

4-4-4 طبقه بنده توده سنگ :. Error! Bookmark not defined.

4-4-5 روابط های تجربی :. Error! Bookmark not defined.

4-4-5-1 نرخ پیشروی:. Error! Bookmark not defined.

4-4-5-2 روابط تجربی برای سنگ های مختلف:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6 مقایسه با روش های پیش بینی عملکرد:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6-1 مدل RSR:. Error! Bookmark not defined.

4-4-6-2 مدل QTBM:. Error! Bookmark not defined.

5- نتیجه گیری:. Error! Bookmark not defined.

6- منابع:. Error! Bookmark not defined.


فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید
فهرست شکلها

شکل 1- عوامل موثر در عملیات حفاری.. Error! Bookmark not defined.

شکل 2- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری محوری. Error! Bookmark not defined.

شکل 3- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری متقاطع. Error! Bookmark not defined.

شکل 4- تحلیل استحکام رودهدر در رودهدرهای تاج مخروطی (بالا) و تاج طبلکی(پایین).. Error! Bookmark not defined.

شکل 5- نمای از نیروهای وارد به رودهدر نوع مخروطی . Error! Bookmark not defined.

شکل 6- نمای از فلوچارت برای محاسبه گشتاور . Error! Bookmark not defined.

شکل 7- نحوه برش دستگاه رودهدر. Error! Bookmark not defined.

شکل 8- تاثیر عرض ماشین (e)، عرض چرخ زنجیر (p)، و فاصله بین مرکز ثقل تا انتهای ماشین(a) با توجه به گشتاور.. Error! Bookmark not defined.

شکل 9 – تغییرات گشتاور با توجه به به تغییرات وزن.. Error! Bookmark not defined.

شکل 10 – تغییرات گشتاور به توجه به تغییرات طول بازوی . Error! Bookmark not defined.

شکل 11-انواع مته های مته های برش.. Error! Bookmark not defined.

شکل 12-نمای از پارامترها فاصله داری ابزار برنده در سرمته مخروطی. Error! Bookmark not defined.

شکل 13- نمای از همپوشانی نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم. Error! Bookmark not defined.

شکل 14 -نمای از محل قرار گیری ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدی.. Error! Bookmark not defined.

شکل 15- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داری نابرابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 16- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داری برابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 17- نمای از سرمته با فاصله داری برابر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 18- عوامل زئوتکنیکی مهم در کارآیی رودهدرها. Error! Bookmark not defined.

شکل 19- مقطع زمین شناسی تونل.. Error! Bookmark not defined.

شکل 20- مقاومت فشاری در هر شرایط زمین شناسی– نرخ نفوذ آنی برای هر نوع رودهدر.. Error! Bookmark not defined.

شکل 21- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P/UCS. Error! Bookmark not defined.

شکل 22- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت W/UCS. Error! Bookmark not defined.

شکل 23- نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P*W/UCS برای سنگ های رسوبی رودهدرهای متقاطع. Error! Bookmark not defined.

شکل 24- نمای از تاثیر مواد چسبنده در سرمته.. Error! Bookmark not defined.

شکل 25 - تاثیر میزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته. Error! Bookmark not defined.

شکل 26-مقطع عرضی TBM.. Error! Bookmark not defined.

شکل 27- صفحه حفار یك ماشین تمام مقطع.. Error! Bookmark not defined.

شکل 28-ابزار برنده دیسكی و نیروهای مؤثر وارد بر آن . Error! Bookmark not defined.

شکل 29- ابزار برنده غلتكی و نیروهای وارد برآن.. Error! Bookmark not defined.

شکل 30- استفاده از جت آب در ماشین‌های حفار تمام مقطع. Error! Bookmark not defined.

شکل 31- منحنی مقاومت فشاری - نرخ نفوذ. Error! Bookmark not defined.

شکل 32- رابطه شاخص نرخ حفاری– مقاومت فشاری. Error! Bookmark not defined.

شکل 33- شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ های مختلف. Error! Bookmark not defined.

شکل 34- رابطه m1 با طبقه بندی Q.. Error! Bookmark not defined.

شکل 35– مقطع زمین شناسی تونلها. Error! Bookmark not defined.

شکل 36- طبقه بندی RMR در سه تونل. Error! Bookmark not defined.

شکل 37- رابطه بین طبقه بندی Q و RMR در سه تونل Error! Bookmark not defined.

شکل 38- انالیز آماری واریانس به منظور رسیدن به یک مدل رگراسیون معنی دار (داده ها حاصل از تونل من. Error! Bookmark not defined.

شکل 40- رابطه بین نرخ نفوذ و طبقه بندی RMR در تونلهای حفاری شده . جدول کوجک در بالا هر نمودار نشانده نتایج الانیز واریانس می باشد Error! Bookmark not defined.

شکل 41- زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ویژه(راست) TBM و طبقه بندی RMR Error! Bookmark not defined.

شکل 42 – رابطه میزان بهره دهی و طبقه بندی RMR Error! Bookmark not defined.

شکل 43 – نرخ نفوذ متفاومت در سنگ های مختلف و با RMR یکسان. Error! Bookmark not defined.

شکل 44- تغییرات نرخ نفوذ برای سختی موس رابطه بهتری نسبت به مقاومت فشاری تک محوره نشان می دهد. 10 داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من برای این آنالیز استفاده شده است.. Error! Bookmark not defined.

شکل 45- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست).. Error! Bookmark not defined.

شکل 46 - مقایسه داده های ثبت شده نرخ نفوذ برای سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM . Error! Bookmark not defined.

فایل ورد (word) ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری و 52 اسلاید
فهرست جداول

جدول 1- مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داری طراحی شده.. Error! Bookmark not defined.

جدول 2- میزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته.. Error! Bookmark not defined.

جدول 3 – نتایج حاصل از اندازه گیری برجا برای دو نوع سرمته.. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-نتایج ازمایش شمیایی در تونل.. Error! Bookmark not defined.

جدول 5- پارامترهای ژئوتکنیکی نمونه های سنگی در زون های مختلف . Error! Bookmark not defined.

جدول 6- نتایج عملکرد رودهدر در زون های مختلف.. Error! Bookmark not defined.

جدول 7- طبقه بندی اطلاعات حاصل از حفاری در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالی معدن.. Error! Bookmark not defined.

جدول 8- رده بندی سنگ‌ها برای TBM .. Error! Bookmark not defined.

جدول 9- جدول مقاومت فشاری - نرخ نفوذ . Error! Bookmark not defined.

جدول 10- اطلاعات توصیفی و تجهیزات لازم برای حفاری تونلها. Error! Bookmark not defined.

جدول 11- مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی تونلها. Error! Bookmark not defined.

جدول 12 - پارامتر های لازم برای روش QTBM Error! Bookmark not defined.

لینک کمکی