فایل ورد (word) اثر پيش تيمار بذر گاو زبان Borago officinalis بر جوانه زني در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر پيش تيمار بذر گاو زبان Borago officinalis بر جوانه زني در شرايط تنش شوري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر پيش تيمار بذر گاو زبان Borago officinalis بر جوانه زني در شرايط تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر پيش تيمار بذر گاو زبان Borago officinalis بر جوانه زني در شرايط تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر پيش تيمار بذر گاو زبان Borago officinalis بر جوانه زني در شرايط تنش شوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اهمیت و جذابیت گیاهان دارویی با توجه به اثرات بد و ناگوار داروهای شیمیایی امروزه از اهمیت خاصی بر خوردار میباشد. پرایمینگ روشی موثر جهت بهبود قوه نامیه بذر است که میتواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در شرایط محیطی تنش زا از جمله تنش شوری شود. شوری آب از جمله عوامل محدودکننده رشد میباشد و تنش اکسیداتیو به عنوان یک تنش ثانویه در نتیجه تنش خشکی و یا شوری بوجود میآید. به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بر ویژگیهای جوانه زنی بذور گیاه دارویی گل گاو زبان در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 1395 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا0 تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در شش سطح (بدون پرایمینگ، هیدروپرایمینگ (خیساندن در آب مقطر)، اسید آسکوربیک (10 و 20 میلی گرم در لیتر) و اسید هیومیک (100 و 200 میلی گرم در لیتر) و شوری در چهار سطح (1 ،3 ،6 و 9 دسی زیمنس بر متر) بودند. صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، شاخص ویگور، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه بود. نتیجهگیری کلی از تحقیق حاضر حاکی از تاثیر مثبت استفاده از تکنیک پرایمینگ بذر در شرایط تنش شوری بود. به عنوان مثال نتایج نشان داد که، تیمارهای As10+Sa1 و As20+Sa1بیشترین (به ترتیب 60/79 و 48/65 درصد) و تیمار Co+Sa9 کمترین درصد جوانه زنی (05/27 درصد) را داشتند. همچنین تیمارهای As20+Sa1 و Hu200+Sa1 باعث افزایش شاخص ویگور (به ترتیب 97/11 و 21/12 (نسبت به تیمار Co+Sa9) 86/0 (شدند. تقریبا0 در تمامی صفات، بذرهای پرایم شده وضعیت بهتری نسبت به شاهد (عدم استفاده از پرایمینگ) داشتند. در بین تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق، به ترتیب اسید سکوربیک و اسید هیومیک دارای بیشترین اثر بودند. تقریبا0 در تمامی صفات، تنش شوری دارای اثر سوء بر صفات مورد مطالعه بود که البته این اثرات سوء در بسیاری از موارد بواسطه بکارگیری تیمارهای مورد استفاده در پرایمینگ تعدیل شدند.

لینک کمکی