فایل ورد (word) اثر کنترل مکانيکي و شيميايي علفهايهرز بر برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان متابوليتهاي گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر کنترل مکانيکي و شيميايي علفهايهرز بر برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان متابوليتهاي گندم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر کنترل مکانيکي و شيميايي علفهايهرز بر برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان متابوليتهاي گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر کنترل مکانيکي و شيميايي علفهايهرز بر برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان متابوليتهاي گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر کنترل مکانيکي و شيميايي علفهايهرز بر برخي صفات مرفولوژيکي، عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان متابوليتهاي گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تحقیقی با هدف ارزیابی اثر کنترل مکانیکی علفهایهرز، اختلاط گرانستار+ تاپیک و برخی علفکشهای دو منظوره بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد، اجزای عملکرد و میزان متابولیتهای گندم رقم کوهدشت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در سال 1393 بهصورت طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل وجین، عدم وجین، اختلاط علفکشهای تاپیک+ گرانستار، توتال، اتللو، آتلانتیس و آپیروس بود. در این آزمایش سموم مصرفی براساس توصیه های فنی سازمان حفظ نباتات کشور و در مرحله فنولوژیکی اواسط پنجهزنی گندم اعمال گردید. سپس صفاتی مانند سطحبرگ در بوته، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد، میزان کلروفیل a ،و b و میزان پرولین برگ پرچم مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد تمام صفات مورد بررسی بهجزء ارتفاع بوته و وزن هزار دانه بهطور معنیداری تحت تاثیر تیمارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. میزان تغییرات عملکرد دانه در دامنهای بین 7/7342 و 4882 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار وجین بود که از لحاظ آماری با تیمار علفکش اتللو و آتلانتیس تفاوت معنیداری نداشت. کمترین میزان عملکرد مربوط به تیمار عدم وجین، علفکش دو منظوره توتال و اختلاط گرانستار با تاپیک بود.

لینک کمکی