فایل ورد (word) اثر محدوديت آب بر عملکرد مزرعهاي نخود Cicer arietinum L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر محدوديت آب بر عملکرد مزرعهاي نخود Cicer arietinum L دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر محدوديت آب بر عملکرد مزرعهاي نخود Cicer arietinum L  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر محدوديت آب بر عملکرد مزرعهاي نخود Cicer arietinum L،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر محدوديت آب بر عملکرد مزرعهاي نخود Cicer arietinum L :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش در سال 1395 در شهرستان هشترود به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر درصد پوشش سبز زمین و عملکرد مزرعهای نخود انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح آبیاری به فواصل 60) I1 ،(100) I2 ،(140) I3 (و 180) I4 (میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بود. درصد پوشش سبز زمین در زمان گلدهی اندازهگیری شد و در زمان رسیدگی بوتههای موجود در یک متر مربع از وسط هر کرت برداشت شده و عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت تعیین گردید. تجزیهواریانس دادههای آزمایش نشان داد که تنش خشکی اثر معنیداری بر صفات درصد پوشش سبز زمین، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشته است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش بیشترین درصد پوشش سبز زمین، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به تیمار آبیاری مطلوب بود که با افزایش شدت تنش خشکی روند کاهشی نشان دادند. این نتایج نشان داد که تنش خشکی یک عامل محدود کننده برای عملکرد مزرعهای نخود می-باشد.

لینک کمکی