فایل ورد (word) اثرات کودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملکرد کيفي گلرنگ در شرايط کم آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرات کودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملکرد کيفي گلرنگ در شرايط کم آبياري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرات کودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملکرد کيفي گلرنگ در شرايط کم آبياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرات کودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملکرد کيفي گلرنگ در شرايط کم آبياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرات کودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملکرد کيفي گلرنگ در شرايط کم آبياري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به محدودیت منابع آبی و پیامدهای مصرف کودهای شیمیایی به لحاظ زیستمحیطی شناخت عوامل موثر بر تولید گیاهان زراعی در شرایط کم آبی و تاثیر مثبت کودهای آلی اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط متفاوت رطوبتی، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل دانشگاه زابل واقع در سد سیستان انجام شد. عامل اصلی تنش خشکی شامل: آبیاری معمولی (A1 ،(قطع یک مرحله آبیاری قبل گلدهی (A2 ،(قطع یک مرحله آبیاری بعد گلدهی(A3 (و عامل فرعی انواع کودهای فسفری در 4 سطح شامل: شاهد (عدم مصرف کود)، 100 درصد کود شیمیایی فسفری به میزان 25 کیلوگرم در هکتار، 50 درصد کود شیمیایی فسفری + کود زیستی(فسفات بارور 2 (و کود زیستی فسفات بارور 2 به میزان 100 گرم در هکتار بود. ه نتایج نشان داد که درصد روغن دانه و پروتیین دانه، کلروفیل a ،b ،کل و کارتنویید تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتندهبیشترین میزان درصد روغن دانه و پروتیین دانه، کلروفیل a ،b و کل از آبیاری معمولی و بیشترین میزان کارتنویید از قطع یک مرحله آبیاری بعد گلدهی به دست آمد. تاثیر کودها نیز بر کلیه ویژگیهای مورد بررسی معنیدار شده بر همکنش تنش خشکی و کود بر درصد پروتیین دانه، ،کلروفیل a ،b ،کل و کارتنوییدمعنیدار شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد روغن دانه و پروتیین دانه، کلروفیل a ،b و کل در تیمار عدم تنش و استفاده از 50 درصد کود شیمیایی و زیس ی و بیش رین غلوت کارتنویید در تیمار قطع یک مرحله آبیاری بعد گلدهی و تیمار کود تلفیقنی به د ست آمد

لینک کمکی