فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني عصاره برگ گياه خرفه در روغن سويا و مقايسه آن با آنتياکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني عصاره برگ گياه خرفه در روغن سويا و مقايسه آن با آنتياکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني عصاره برگ گياه خرفه در روغن سويا و مقايسه آن با آنتياکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني عصاره برگ گياه خرفه در روغن سويا و مقايسه آن با آنتياکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت آنتياکسيداني عصاره برگ گياه خرفه در روغن سويا و مقايسه آن با آنتياکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای موثره آنها، به عنوان منابع طبیعی دارای ویژگی آنتیاکسیدانی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی غلظتهای مختلف عصاره برگ گیاه خرفه بر روی پایداری اکسایشی روغن سویا و مقایسه کارایی آن با آنتیاکسیدانهای سنتزی BHA وBHT است. عصارهگیری از برگهای خشک شده گیاه خرفه با استفاده از روش حلال سرد و با بکارگیری از حلال متانول و آب (20:80 حجمی/حجمی) به نسبت 1 به 10 به مدت 48 ساعت و در دمای اتاق انجام گردید. عصاره حاصل به طور جداگانه و در 3 سطح 200 ،600و ppm1000 و هم چنین آنتیاکسیدانهای سنتزی BHA و BHT به میزان ppm75 به روغن سویا تصفیه شده و فاقد آنتیاکسیدان افزوده شد. اثر تیمارهای بکار رفته بر روی اکسیداسیون روغن سویا در شرایط تسریع شده در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 12 روز از طریق سنجش اندیسهای پراکسید، آنیزیدین و توتوکس بررسی گردید. زمان مقاومت به اکسیداسیون نمونهها بهوسیله دستگاه رنسیمت سنجیده شد. آزمایشات انجام گرفته نشان دادند که فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برگ گیاه خرفه، وابسته به غلظت بوده و در محدوده تحت بررسی، با افزایش غلظت افزایش مییابد. غلظتهای 600و ppm1000 ع صاره برگ گیاه خرفه دارای فعالیت آنتیاک سیدانی بالاتری ن سبت به آنتیاک سیدانهای سنتزی BHA و BHT در روغن سویا میباشد. عصاره برگ گیاه خرفه دارای فعالیت آنتیاکسیدانی مناسبی در روغن سویا بوده و میتواند در غلظتهای مناسب بعنوان جایگزین طبیعی آنتیاکسیدانهای سنتزی BHA و BHT در روغن سویا بکار برده شود.

لینک کمکی