فایل ورد (word) بررسي جداسازي باکتري پپتواسترپتوکوکوس انيروبيوس peptostreptococcus anaerobius از محيط شکمبه و تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن و پونه کوهي بر روي باکتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي جداسازي باکتري پپتواسترپتوکوکوس انيروبيوس peptostreptococcus anaerobius از محيط شکمبه و تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن و پونه کوهي بر روي باکتري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي جداسازي باکتري پپتواسترپتوکوکوس انيروبيوس peptostreptococcus anaerobius از محيط شکمبه و تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن و پونه کوهي بر روي باکتري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي جداسازي باکتري پپتواسترپتوکوکوس انيروبيوس peptostreptococcus anaerobius از محيط شکمبه و تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن و پونه کوهي بر روي باکتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي جداسازي باکتري پپتواسترپتوکوکوس انيروبيوس peptostreptococcus anaerobius از محيط شکمبه و تاثير سطوح مختلف اسانس آويشن و پونه کوهي بر روي باکتري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سطوح متفاوت اسانس های آویشن و پونه ی کوهی بر کاهش میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی،آزمایش جداسازی باکتری تولید کننده آمونیاک (پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس) و کشت آن در محیط کشت بایل آسکولینآزایدآگار در شرایط برون تنی انجام شد. در این آزمایش از 16 تیمار هر کدام با 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی استفادهشد و مقایسات میانگین با آزمون دانکن در سطح 05/0 انجام شد. در این مرحله از آزمایش، تیمارهای آزمایشی شامل سطوح35،20 و 40 میکرولیتر اسانس آویشن و پونه ی کوهی به صورت ساده و ترکیبی و همچنین شاهد مثبت (استرپتومایسین) بود. بعد از انجام کشت باکتری درمحیط کشت بایل آسکولین آزاید آگار و تقابل آن با اسانس ها، نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اختلاف بین تیمارهای آزمایشی معنی دار می باشد (05/0 < P .(همچنین بیشترین سطح معنی داری مربوط به تیمار 12(سطح 35 میکرولیتر اسانس آویشن+ سطح 40 میکرولیتر اسانس پونه ی کوهی) با میانگین 85/4 سانتی متر می باشد که میزان رشد قطر هاله ی باکتری در این تیمار نسبت به بقیه ی تیمارها بیشتر است و کمترین میزان رشد قطر هاله باکتری مربوط به تیمار 1) سطح 20 میکرولیتر اسانس پونه ی کوهی) با میانگین 48/0 می باشد (05/0 < P .(که این نشان می دهد رشد باکتری پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس توسط غلظت های متفاوت اسانس های آویشن و پونه ی کوهی مهار می شود.

لینک کمکی