فایل ورد (word) تاثير اعمال خارجي تيمارهاي آبسيزيکاسيد و سيتوکينين بر تحمل به تنش اکسيداتيو در دو ژنوتيپ گندم حساس و مقاوم به تنش کمآبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير اعمال خارجي تيمارهاي آبسيزيکاسيد و سيتوکينين بر تحمل به تنش اکسيداتيو در دو ژنوتيپ گندم حساس و مقاوم به تنش کمآبي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير اعمال خارجي تيمارهاي آبسيزيکاسيد و سيتوکينين بر تحمل به تنش اکسيداتيو در دو ژنوتيپ گندم حساس و مقاوم به تنش کمآبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير اعمال خارجي تيمارهاي آبسيزيکاسيد و سيتوکينين بر تحمل به تنش اکسيداتيو در دو ژنوتيپ گندم حساس و مقاوم به تنش کمآبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير اعمال خارجي تيمارهاي آبسيزيکاسيد و سيتوکينين بر تحمل به تنش اکسيداتيو در دو ژنوتيپ گندم حساس و مقاوم به تنش کمآبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تنظیم کنندههای رشد نقشهای مهمی در تحمل گیاهان به انواع تنشها بازی میکنند. به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد سیتوکینین (CK (و آبسیزیکاسید (ABA (و اثر متقابل آنها بر مقدار گونه های فعال اکسیژن(رادیکالهای سوپراکسید و پراکسید هیدروژن) در رابطه با اندازهگیری شاخصهای آنتیاکسیدانی مهارکننده در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 3 تکرار در 2 سطح آبیاری کامل و خشکی(قطع آبیاری) و 4 سطح تیمار هورمونی (شاهد ، سیتوکینین، آبسیزیک اسید و اثر متقابل سیتوکینین و آبسیزیکاسید) در هر کدام از سطوح آبیاری کامل و خشکیدر دو ژنوتیپ گندم حساس و مقاوم به تنش کم آبی انجام شد. در این بررسی، اثر متقابل دو هورمون سیتوکینین و آبسیزیک اسید موثرترین تیمار هورمونی در بهبود توان آنتیاکسیدانی و کاهش خسارتهای تنش اکسیداتیو طی بروز تنش خشکی بویژه در ژنوتیپمقاوم بود.

لینک کمکی