فایل ورد (word) شبيه سازي حرکت آلودگي در آبخوان دشت بيرجند با استفاده از مدل عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيه سازي حرکت آلودگي در آبخوان دشت بيرجند با استفاده از مدل عددي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيه سازي حرکت آلودگي در آبخوان دشت بيرجند با استفاده از مدل عددي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيه سازي حرکت آلودگي در آبخوان دشت بيرجند با استفاده از مدل عددي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيه سازي حرکت آلودگي در آبخوان دشت بيرجند با استفاده از مدل عددي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آب زیرزمینی یکی از بهترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان است. افزایش جمعیت و بهرهبرداری بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی و فعالیتهای ان سانی از قبیل ک شاورزی، صنعتی و شهری، آلایندههای مختلفی را به سفرههای آبزیرزمینی تحمیل میکند. بنابراین حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، در این مطالعه ابتدا مدل کمی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل MODFLOW ساخته شد و سپس شبیهسازی آلاینده کروم در منطقه با کمک مدل انتقال MT3D صورت پذیرفت. خروجی مدل کیفی بیشترین غلظت کروم را در قسمت میانی آبخوان ن شان داد. همچنین حرکت تدریجی منحنی حداکثر غلظت کروم آبخوان از مناطق مرکزی به سمت شرق و غرب آبخوان بود. به منظور ارزیابی واسنجی، از امکانات نرمافزار GMS مانند میانگین خطا (ME ،(میانگین مطلق خطا (MAE (و ریشهمیانگین مربعات خطا (RMSE (استفاده شد. که مقادیر این پارامترهای آماری به ترتیب 003/0 ،004/0 و 008/0 در مدل کیفی بود. نتایج مدلسازی کیفی آبخوان بیرجند نشان میدهد میزان غلظت کروم در مناطق میانی آب زیرزمینی بیرجند بیشتر از حد مجاز برای آب شرب می باشد و در طی زمان شبیهسازی این غلظت افزایش پیدا میکند و با افزایش سطح تراز آب میتوان میزان کروم را در آبخوان کاهش داد.

لینک کمکی