فایل ورد (word) کارايي مصرف انرژي، آناليز حساسيت و شاخصهاي اقتصادي در سيستم توليد نخود کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کارايي مصرف انرژي، آناليز حساسيت و شاخصهاي اقتصادي در سيستم توليد نخود کوهدشت دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کارايي مصرف انرژي، آناليز حساسيت و شاخصهاي اقتصادي در سيستم توليد نخود کوهدشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کارايي مصرف انرژي، آناليز حساسيت و شاخصهاي اقتصادي در سيستم توليد نخود کوهدشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کارايي مصرف انرژي، آناليز حساسيت و شاخصهاي اقتصادي در سيستم توليد نخود کوهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی کارایی مصرف انرژی، شاخصهای اقتصادی و آنالیز حساسیت بود که در سیستم تولید نخودکوهدشت، در سال زراعی 94 انجام شد، در این تحقیق از 278 کشاورز به صورت حضوری مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد کهمیزان کل انرژی ورودی مربوط به سوخت دیزل 89/7398 مگاژول و بعد از آن کودهای شیمیایی با 54/798 مگاژول به ویژه کودفسفات با 33/629 مگاژول بعد از سوخت دیزل قرار دارد. کمترین میزان مصرف انرژی مربوط به انرژی کود دامی و سموم بود. کلانرژی ورودی و خروجی به ترتیب 88/10581 و 4/25107 مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. تحلیل حساسیت نشان داد که باافزایش یک مگاژول در انرژی ورودی نهادههای بنزین، سوخت دیزل، ماشینآلات، نیروی انسانی، سموم شیمیایی، نیتروژن، فسفر ، با و مییابد افزایش هکتار در کیلوگرم، 0/20 و، 0/03 ،0/05 ،0/35 ،1/23 ،1/07 ،0/42 ،0/10 ترتیب به عملکرد بذر و کوددامیافزایش یک مگاژول در انرژی نهادههای کود پتاسیم و میکرو عملکرد به ترتیب معادل 1/0 - و 24/0 -کیلوگرم در هکتار کاهشیافت. در تحلیلهای اقتصادی تولید نخود دیم در منطقه مورد مطالعه عملکرد محصول دانه نخود 093/1 تن در هکتار و کاه نخود323/1 تن در هکتار، درآمد ناخالص تولید هر هکتار نخود برابر 4791935 تومان بدست آمد. مجموع هزینههای انجام شده در هرهکتار 906 /1890566تومان میباشد، که در نتیجه سودخالصی معادل 156/2901368 تومان عاید کشاورز شده است. نسبت سودبه هزینه 56/2 میباشد. در سیستم تولید نخود به ازای هر یک تومان هزینه، 56/2 سود، سود ناخالص بدست آمده است. بیشترین هزینه مربوط به نیروی انسانی در مرحله وجین و برداشت بود.

لینک کمکی