فایل ورد (word) مطالعهي اثرات آنتاگونيستي قارچ Ganoderma australe برروي قارچهاي بيمارگر Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum ، Botrytis fabae ، Marssonina juglandis وrolfsii Sclerotium در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعهي اثرات آنتاگونيستي قارچ Ganoderma australe برروي قارچهاي بيمارگر Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum ، Botrytis fabae ، Marssonina juglandis وrolfsii Sclerotium در شرايط آزمايشگاهي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعهي اثرات آنتاگونيستي قارچ Ganoderma australe برروي قارچهاي بيمارگر Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum ، Botrytis fabae ، Marssonina juglandis وrolfsii Sclerotium در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعهي اثرات آنتاگونيستي قارچ Ganoderma australe برروي قارچهاي بيمارگر Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum ، Botrytis fabae ، Marssonina juglandis وrolfsii Sclerotium در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعهي اثرات آنتاگونيستي قارچ Ganoderma australe برروي قارچهاي بيمارگر Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum ، Botrytis fabae ، Marssonina juglandis وrolfsii Sclerotium در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گونههای جنس Ganoderma قارچهایی ماکروسکوپی از Basidiomycota ،Polyporales و Ganodermataceae هستند. وجود ترکیبات آنتیاکسیدان در گونههای این جنس و اثرات ضد تومور و ضد ویروسی آنها به اثبات رسیده است. این تحقیق با هدف مطالعهی اثرات آنتاگونیستی گونهی australe.G در کنترل بیولوژیک Marssonina ،Botrytis fabae ،Fusarium oxysporum ،Alternaria alternata گیاهی بیمارگر قارچ پنجjuglandis و rolfsii Sclerotium در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. قارچ australe.G طی بازدیدهای علمی متعدد در تابستان و پاییز 94-1393 از جنگلهای ساری و قرنآباد در استان مازندران از روی درخت بلندمازو Quercus((castaneifolia شناسایی و جمعآوری شد. خالصسازی australe.G با استفاده از قطعات کوچک ضدعفونی و شستشو شدهی کلاهک بر روی محیط کشت استریل MEA انجام شد. قارچهای بیمارگر هدف بهصورت خالص از کلکسیون آزمایشگاه قارچشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان تهیه شدند. مطالعهی اثرات آنتاگونیستی با استفاده از روش کشت دوگانه در پتری شامل محیط کشت استریل PDA بین australe.G از یک سمت و هر یک از قارچهای بیماگر در سمت دیگر انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنچ تیمار و سه تکرار و در 15 واحد آزمایشی (تشتک پتری) در زیر هود میکروبی استریل انجام پذیرفت. قطر رشد پرگنهی هر قارچ با استفاده از خطکش میلیمتری بر روی دو محور عمود بر هم روزانه اندازهگیری و پس از پر شدن پتری، میانگین سرعت رشد هر قارچ اندازهگیری شد. اثرات متقابل بین قارچهای مورد آزمایش براساس شدت و ضعف خواص آنتاگونیستی به سه گروه: توقف رشد میسلیوم هر دو قارچ، توقف رشد میسلیوم هر دو قارچ با فاصلهی بدون تماس میسلیومی، همپوشانی کامل پس از توقف رشد اولیهی میسلیوم دو قارچ تقسیمبندی شد. نمرههای آنتاگونیستی برای هر گروه و زیرگروه در نظر گرفته شد. شاخص آنتاگونیستی بهعنوان اثر ضدقارچی برای australe.G در برابر هر قارچ بیمارگر محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیهی واریانس دادههای بهدست آمده نشان داد، اثر australe.G بر روی هر یک از قارچهای بیمارگر در سطح احتمال آماری (01.0<p (معنیدار بود. بنابر نتایج بهدست آمده، australe.G بر روی fabae.B با سرعت رشد 972/1 میلیمتر در روز، نمرهی شاخص آنتاگونیستی (AI (بیش از 20 و اثر بازدارندگی (%48 (بیشترین اثر بازدارندگی و آنتاگونیستی را از خود نشان داد.

لینک کمکی