فایل ورد (word) مقايسه غلظت پلاسمايي اسيدهاي چرب غيراستريفه، بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا در گاوهاي سالم و گاوهاي داراي ناهنجاري متابوليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه غلظت پلاسمايي اسيدهاي چرب غيراستريفه، بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا در گاوهاي سالم و گاوهاي داراي ناهنجاري متابوليک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه غلظت پلاسمايي اسيدهاي چرب غيراستريفه، بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا در گاوهاي سالم و گاوهاي داراي ناهنجاري متابوليک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه غلظت پلاسمايي اسيدهاي چرب غيراستريفه، بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا در گاوهاي سالم و گاوهاي داراي ناهنجاري متابوليک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه غلظت پلاسمايي اسيدهاي چرب غيراستريفه، بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا در گاوهاي سالم و گاوهاي داراي ناهنجاري متابوليک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هر مقاله هدف از پژوهش حاضر مقایسه غلظت پلاسمایی اسیدهای چرب غیراستریفه (NEFA ،(بتاهیدروکسی بوتیرات (BHBA ،(مقدار فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز (AST ،(آلانین آمینو تراسفراز (ALT ،(گلوکز و فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا (-TNF (در گاوهای سالم و گاوهای دارای ناهنجاری بود. بدین منظور 50 راس گاو هلشتاین آبستن با نمره وضعیت بدنی 75/05/3 و نوبت زایش سوم بر اساس تاریخ احتمالی زایش انتخاب شدند. خونگیری از دو هفته قبل از زایش تا دو هفته پس از زایش بهصورت هفتگی ساعت 9 صبح از سیاهرگ دمی انجام شد و غلظت پلاسمایی NEFA ،BHBA ،و مقدار فعالیت AST و ALT ،در نمونهها اندازهگیری شد. سپس بر مبنای شاخصهای بالا دامها به دو گروه هشت راسی سالم و دارای ناهنجاری متابولیک تقسیم شدند و غلظت پلاسمایی گلوکز، و -TNF در این دامها مقایسه شد. دادههای حاصل با استفاده از آزمون t آنالیز شد. نتایج نشان داد غلظت پلاسمایی NEFA) میلی مول در لیتر)، BHBA) میلی مول در لیتر)، -TNF) نانوگرم در میلی لیتر) و مقدار فعالیت آنزیم AST) واحد در لیتر) در گاوهای دارای ناهنجاری متابولیک بیشتر از گاوهای سالم بود ولی بالعکس غلظت پلاسمایی گلوکز در گاوهای دارای ناهنجاری متابولیک کمتر از گاوهای سالم بود. بهطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد با توجه به غلظت بیشتر -TNF قبل از زایش در گاوهای مستعد به ناهنجاریهای متبولیک، اندازهگیری غلظت -TNF قبل از زایش میتواند در شناخت گاوهای مستعد ابتلا به ناهنجاریهای متابولیک و استفاده از راهکارهای مناسب برای کاهش شدت وقوع آن کمک کند.

لینک کمکی