فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین فایل ورد (word) الگوي ساختاري مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازماني کارکنان شهرداري تهران بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری تهران ( 380=N (تشکیل دادند .با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 191 نفر برآورد شدکه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرونلاوسون(2003 (و نوآوریسازمانی پراجگو و همکاران(2002 (استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید تعیین شد و پایایی درونی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب89,0=D و85,0=Dبه دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوعمعادلات ساختاری است به صورت میدانی اجرا شده است .به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماریکولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSSوLISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری (01,0< p,684,0=r (وجود داردr= ) دانش سازماندهی) ، r=0,567,P< 0/01) دانش جذب) ، r= 0,464,p=0,006 ) دانش ایجاد های مولفه بین همچنین.019,0=P,405,0 ،(ذخیره دانش (01,0 < P,669,0=r (با نوآوری رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .نتایج رگرسیون نشان داد که کاربرد دانش (028,0 = P,011,2=E (واجد شرایط پیش بینی نوآوری سازمانی است . با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی دربهبود نوآوری سازمانی دارد، مدیران ارشد شهرداری باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمانه و قابل اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمنددراین سازمان باشند و در پی آن بتوانند با تعاملات سازنده، شرایط توسعه دانش را درسطوح مختلف سازمان به وجود آورند.

لینک کمکی