فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل ورد (word) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معوقات بانکي در شعب بانک ملي استان مازندران می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرمحدود و شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی می باشد که دارای بدهی ها و معوقات بانکی در بانک ملی استان مازندران می باشند . با توجه بهتعداد شعب پراکنده شده در استان، از اطلاعات موجود در پایگاه داده بانک ملی استان مازندران، 389 نمونه با استفاده از فرمول حجمنمونه کوکران در نظر گرفته شد و پرسشنامه به اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال گردید. از آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید که مقدار آلفای آن بیش از 0.7 بدست آمده و پرسشنامه از پایایی برخوردار بوده است. همچنین از آزمونکولموگروف - اسمیرنوف جهت تعیین نرمال و یا غیر نرمال بودن داده ها و برای بدست آوردن رابطه و همبستگی بین متغیرها به دلیلنرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر کاهش معوقات بانکی در بانک ملی ایران تاثیر مثبت ومعنا داری دارد و همچنین می توان اظهار داشت که بین عناصر سرمایه اجتماعی ازنظر تاثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. که در این میان شاخص بعد اعتماد تاثیرگذارترین شاخص بعد شبکه ارتباطی دارای رتبه دوم و شاخص بعد هنجارهای متقابل اجتماعی کم تاثیرترین شاخص می باشد

لینک کمکی