فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل ورد (word) بررسي رابطه ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي با جذب منابع بانکي در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی - همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (استانهای خراسان شمالی،خراسان رضوی،خراسان جنوبی،زاهدان،کرمان) به تعداد 230 نفر و کلیه مشتریان آنها می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان برابر با 140نفر از کارکنان و برای مشتریان 384 نفر بوده که به ترتیب بصورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه وتصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده از بانکداری الکترونیکی با روایی 88/0 و پایایی 94/0 و پرسشنامه جذب منابع بانکی با روایی 82/0 و پایایی 95/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی و جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین بین استفاده مشتریان از خدمات دستگاه های خود پرداز، کارتخوان، موبایل بانک و اینترنت بانک پاسارگاد و جذب منابع بانکی در شعب این بانک رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی در پایان تحقیق ارایه شد.

لینک کمکی