فایل ورد (word) بررسي تاثير فرهنگ بر دانش پايداري زيست محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير فرهنگ بر دانش پايداري زيست محيطي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير فرهنگ بر دانش پايداري زيست محيطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير فرهنگ بر دانش پايداري زيست محيطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير فرهنگ بر دانش پايداري زيست محيطي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سرمایه فرهنگی و رسانه ها از عناصر اصلی فرهنگی یک جامعه هستند که باید زمینه ساز توسعه دانش درباره پایداری زیست محیطی باشند. یکی از علل بحران های زیست محیطی عدم ارتباط مناسب عناصر فرهنگی جامعه با دانش پایداری زیست محیطی است. مساله مطرح در این مقاله چگونگی ارتباط سرمایه فرهنگی و استفاده از رسانه ها با دانش شهروندان درباره پایداری زیست محیطی است. فرضیه اصلی این پژوهش وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه فرهنگی و دانش پایداری زیست محیطی است. روش پژوهش حاضر پیمایش بوده، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، جمعیت آماری آن نیز شهروندان بالای 18 سال ساکن مشگین شهر در استان اردبیل بوده است. از بین این تعداد با فرمول کوکران 382 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه برگزیده شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار spss نشان داد که: میزان استفاده از رسانه ها و سطح تحصیلات پاسخگویان هیچگونه تاثیری بر آگاهی از مفهوم و مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار نداشته است. سرمایه فرهنگی پاسخگویان در سطح متوسطی است. همبستگی سه بعد سرمایه فرهنگی با متغیر آگاهی از مفهوم و مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار به ترتیب چنین است: عینیت یافته 225/0 در سطح متوسط روبه پایین، بعد نهادینه شده 224/0 در سطح متوسط روبه پایین و بعد تجسم یافته 119/0 کم. بر اساس نتایج رگرسیونی تنها 5 درصد از تغییرات آگاهی از مفهوم و مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار را سرمایه فرهنگی تبیین می کند. برای سنجش اعتبار سنجه ها از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است

لینک کمکی